Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Checkvist

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Checkvist je bez­platný „úkolní­ček“ se snadným ovlá­dáním a možností pořá­dat úkoly hie­rar­chicky, což z něj činí výhodného pomocníka při plánování!

K čemu Checkvist je a na co jej můžete pou­žít?
Checkvist je bez­platný online nástroj, který slouží ke správě úkolů (tedy jde o „úkolní­ček“) a zároveň ho lze velmi efek­tivně vyu­žívat pro plánování a tvo­ření růz­ných osnov.

Checkvist: pra­covní pro­středí a práce v něm
Samotné pou­žívání je velmi snadné a návodné – pomocí klávesy enter při­dáte nový úkol, pomocí mezerníku ho pak ozna­číte za splněný. Celý nástroj ovlá­dáte nej­lépe pomocí klávesnice – kompletní návod se zob­razuje v pravé části. Pokud však upřednostňujete klikání myší, tak jednot­livé příkazy můžete vybí­rat v horní nabídce.

Nástroj nabízí také možnost spo­lu­práce. Zadáte e-​mailové adresy osob, se kte­rými chcete koope­rovat a ode­šlete jim pozvánku. Pokud zde ještě nemají vytvo­řen účet, budou k tomu auto­ma­ticky vyzváni.

Další vymožeností je možnost jednot­livé úkoly tago­vat (štít­kovat), tedy je nějak ozna­čovat. Díky tomu nehrozí, že byste se ve větším množ­ství úkolů (a osob) začali ztrá­cet. Samo­zřej­mostí je také barevné odli­šování úkolů a možnost při­dání dat k úkolům, s ter­mínem do kdy mají být splněny.

Checkvist nabízí i mobilní verzi. Lze jej také při­dat do vyhle­dávače Google či si nain­stalovat doplňky do pro­hlížečů Chrome a Mozilla Firefox, takže můžete mít svůj seznam úkolů vždy při ruce.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro vyu­žívání nástroje je nutná regis­trace, která je ale velmi rychlá – zadáte pouze uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo.

V čem je Checkvist jiný, než jemu podobné nástroje?
Checkvist oproti většině jiných „úkolníčků“ umožňuje vytvá­řet hie­rar­chické struk­tury (pod­řazenost, nad­řazenost). Tím je umožněna lepší organizace a pře­hlednost úkolů a také plánování či tvo­ření osnov.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pokud chcete ještě něco navíc, můžete si za $15 na 6 měsíců zakou­pit pla­cenou verzi, která navíc nabízí lepší zabez­pe­čení (HTTPS), umožňuje pozvat další osoby pouze jako čtenáře, umožňuje při­řazování zod­po­vědných osob k úkolům a otevírá možnost zasí­lat e-​mailové notifikace. Pla­cená verze se sebou dále při­náší poho­dlnější a lepší práci s tagy (změna barev, sou­kromé tagy) a také vizuální změny (můžete měnit barvy či logo).

Checkvist v bodech

  • jedno­duchý úkolníček
  • možnost spo­lu­práce s kolegy a kamarády
  • umí vytvá­řet hie­rar­chické struktury
Název Checkvist
WWW http://​checkvist​.com/
Cena Zdarma /​$15
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy