Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Fetchnotes

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte nástroj na správu svých pozná­mek, který bude mini­ma­lis­tický tím, co umí a zároveň to bude umět dělat doopravdy dobře? Pak vyzkou­šejte Fetch­no­tes! Nástroj pro správu vašich pozná­mek. I na vašich mobilních zařízeních!

K čemu Fetch­no­tes je a na co jej můžete pou­žít?
Fetch­no­tes je bez­platný online nástroj, který slouží k zazna­menávání a správě vašich pozná­mek. Můžete pou­žívat tagy, vyhle­dávat a nebo dokonce při­dat své kolegy a kama­rády a ty ve svých poznám­kách ozna­čovat. Je to nesku­tečně snadné, nikde na vás nečeká žádné složité nastavování nebo podivné funkce. Prostě jen poznámky.

Napsané poznámky si také můžete stáh­nout a uložit do svého počí­tače a aby byla práce s nástro­jem opravdu snadná, můžete si stáh­nout aplikaci pro své mobilní zařízení — Android i iPhone.

Fetch­no­tes: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je naprosto jedno­du­chá. Ihned to při­hlá­šení si můžete pro­jít tuto­riál, který vám ukáže všechny možnosti nástroje. Například, že při­dání nové poznámky můžete pro­vést stis­kem klávesy „n“, kliknout na tla­čítko „+“ na horním panelu a nebo ji jedno­duše vepsat do políčka, které se nachází úplně nahoře ve výpisu vašich pozná­mek.

Znak „#“ vytváří spo­jením s násle­du­jí­cím slovem (slovo a křížek neod­dě­lujete meze­rou) tag, pomocí kte­rého pak můžete své poznámky fil­trovat. Jestliže chcete s někým spo­lu­pra­covat, nejdříve ho v levém menu při­dáte a pak s ním pracujete stejným způ­so­bem, jako s tagy. Pouze místo „#“ pou­žíváte „@“. Pokud chcete ve svých poznám­kách vyhle­dávat, exis­tuje tu spe­ci­ální políčko (zcela nahoře v levém panelu).

Jestliže si chcete všechny své poznámky stáh­nout a uložit do počí­tače, vlezte do nasta­vení (klik na vaše uživa­tel­ské jméno vpravo nahoře a zvolte „Down­lo­ads“) a vyberte for­mát pro uložení (TXT, CSV, JSON).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své uživa­tel­ské jméno, e-​mailovou adresu a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Fetch­no­tes v bodech

  • online poznám­kovač
  • jedno­duché, pou­ži­telné, možnost vyhle­dávat a při­dávat tagy i osoby
  • možnost spo­lu­práce s kolegy a kamarády
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Fetch­no­tes
WWW http://​www​.fetch​no​tes​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy