Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

postpone

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Opět tro­chu nový způ­sob správy vašich úkolů! Pokud stále zkou­šíte najít svého úkolníč­kového favo­rita, je postpone horký kan­di­dát na vašem zkou­še­cím seznamu. Jedná se o naprosto nový a svěží nástroj, který by roz­hodně neměl minout ani ty, kteří mají svůj úkolní­ček dávno vybraný.

K čemu postpone je a na co jej můžete pou­žít?
Postpone je v základní verzi bez­platný online úkolní­ček. O tom, jak je vedení úkolníčku zdravé a pro­duk­tivní se můžete dočíst na mnoha mís­tech. Nikde vám však nepo­radí, který je zrovna pro vás (a pro váš styl práce) ten pravý. A proto je nutno zkou­šet a hle­dat. Nepro­pásněte horkou novinku — postpone. Je to prostě úkolní­ček, který vám zob­razuje jen ty úkoly, které jsou pro vás momen­tálně relevantní a neu­kazuje vám obrov­ský (a tedy velmi demo­tivační) seznam všeho, co máte udě­lat někdy v daleké budoucnosti.

Kromě toho si můžete stáh­nout postpone rozší­ření do svého pro­hlížeče (v případě, že pou­žíváte Chrome) nebo si úkoly ode­sí­lat e-​mailem. Aplikace pro mobilní zařízení jsou momen­tálně v přípravě.

postpone: pra­covní pro­středí a práce v něm
Hned po regis­traci si můžete pro­jít krát­kým tuto­ri­á­lem, který vám ukáže naprosté základy práce s nástro­jem. Pokud kliknete na tla­čítko „Unified Task Box“, dostanete se do správy vašich Workspa­ces. Workspace je prostě pro­jekt nebo třeba seznam úkolů. Ale je zde pojmenovaný jako Workspace. Auto­ma­ticky máte jedno Workspace vytvo­řené, ale můžete si vytvo­řit nové a to staré klidně smazat. Klikem myši vybe­rete to, ve kte­rém chcete momen­tálně pra­covat a můžete začít se zadáváním úkolů. Jednot­livě je vepí­šete do při­pra­veného políčka. Dvojklikem je pak můžete edi­tovat a při­dávat k nim popisky. A teď při­jde to nejza­jí­mavější, co nástroj nabízí: pokud u jednot­livých úkolů kliknete na ikonku pře­sýpa­cích hodin v levé části přímo na daném úkolu, můžete mu vybrat čas, kdy má být splněn. Kromě vložení přesného data i času lze kliknout na jednu z iko­nek (za 2 hodiny, dneska večer, zítra, o víkendu, příští týden nebo příští měsíc).

Úkoly s takto nasta­veným časem se z vašeho inboxu (ikonka nahoře vpro­střed) ode­be­rou pod ikonku pře­sýpa­cích hodin (ikonka vlevo). V inboxu jsou vám tak vždy zob­razovány jen ty úkoly, které jsou pro vás v danou chvíli relevantní a ty budoucí vás tak nemo­hou demo­tivovat! Poslední tla­čítko skrývá úkoly, které jste již úspěšně splnili.

Regis­trace a její pod­mínky
Postpone vyža­duje regis­traci. Zadáváte pouze e-​mailovou adresu a heslo. Na regis­traci navazuje krátké pro­ve­dení celým postpone.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zcela zdarma a jediné ome­zení spo­čívá v počtu Workspa­ces, které můžete mít jen 3. Za $9 měsíčně jich však můžete mít neo­me­zeně. Další možnost, jak zís­kat nějaký Workspace navíc, je pro­po­jit svůj postpone účet s Twit­te­rem nebo Face­bookem a na těchto soci­álních sítích se pak zmínit, že postpone pou­žíváte.

postpone v bodech

  • online úkolní­ček
  • schovává neak­tuální úkoly, které máte řešit až někdy v budoucnu
  • snadné ovlá­dání
  • základní verze zcela zdarma a je ome­zená pouze počtem Workspaces
  • nutná regis­trace
Název postpone
WWW http://​postpo​ne​app​.com
Cena Zdarma /​$9
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy