Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Bubbles

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi staré dobré ručně psané dopisy a jste nešťastní z toho, že ta krása, svo­boda a kre­a­tivita, která se v nich skrývá, byla vytla­čena e-​maily? Pokud ano, je tenhle nástroj přesně pro vás. Do e-​mailů totiž při­náší hravost ručně psaným dopi­sům vlastní!

K čemu Bubbles je a na co jej můžete pou­žít?
Bubbles je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě netra­dičních e-​mailů. Pokud máte rádi kla­sicky psané dopisy a zároveň se nechcete vzdát výhod e-​mailové komu­nikace, je tohle nástroj pro vás. Umožní vám totiž vytvá­řet dopisy plné ručně psaného textu, obrázků i fotek, které poté prostě pošlete na zadanou e-​mailovou adresu.

Takovýto pří­stup můžete skvěle vyu­žít například k roze­sí­lání pozvánek na něja­kou akci, jelikož díky nástroji máte všechno v jednom a nemu­síte složitě tvo­řit pozvánku v něja­kém nástroji a tu pak nahrávat jako pří­lohu do něja­kého jiného nástroje, který vám e-​maily roze­šle.

Bubbles: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nástroj můžeme teo­re­ticky roz­dě­lit na 2 části — na správu vašeho účtu a na vlastní edi­tor, ve kte­rém přímo tvo­říte jednot­livé dopisy. Do správy vašeho účtu je kromě kla­sických věcí (jako nasta­vení účtu, zprávy a tak podobně) zahrnuta i správa kon­taktů (adres), na které chcete dopisy posí­lat. Tyto kon­takty si můžete buď impor­tovat ze slu­žeb Gmail, Yahoo nebo Hotmail (pokud u nich samo­zřejmě máte účty a aktivně je pou­žíváte). Pokud si takto kon­takty impor­tovat nemů­žete, prostě je (až budete dopis ode­sí­lat), jedno­duše napí­šete do pole pro pří­jemce. Budou tak auto­ma­ticky při­dání na seznam kon­taktů. Výsledný dopis při­jde jako pří­loha ve for­mátu PDF.

Práce s edi­to­rem je poměrně poho­dlná. Buď můžete pra­covat v kla­sickém pro­středí tex­tového edi­toru, kde píšete pomocí klávesnice na při­pra­vený dopisní papír nebo se pře­pnout do „Free hand“ módu, ve kte­rém píšete nor­málně rukou pomocí myši. Takto ručně vložené texty můžete poté edi­tovat, otá­čet či měnit jejich umís­tění. Kromě těchto můžete do dopisu vklá­dat obrázky, poznámky, geo­me­t­rické prvky nebo do něj prostě kres­lit.

Jakmile jste s kompo­zicí dopisu hotoví, prostě kliknete na tla­čítko „send“, které se nachází hned nad dopisním papí­rem. Vložíte kon­takty, kte­rým chcete dopis poslat a je hotovo!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail, uživa­tel­ské jméno a heslo. Poté musíte ještě kliknout na ově­řovací odkaz, který vám při­jde na zadanou e-​mailovou adresu. Při­hlá­sit se můžete také pomocí Face­booku, Twit­teru, Linke­dIn a Google+, pokud tyto služby pou­žíváte.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Bubbles v bodech

  • kom­bi­nace kla­sických dopisů a e-​mailů
  • správa e-​mailových adres
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Bubbles
WWW http://​bubblei​deas​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy