Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Memofon

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Myš­len­kové mapy zase tro­chu jinak! Pokud vás nebaví si jednot­livé bub­linky kli­kat a zdržovat se tím, je pro vás tenhle nástroj jako stvo­řený. Zde totiž myš­len­kovou mapu jenom píšete a její grafické ztvárnění dělá nástroj za vás. V pod­statě si píšete zápisky a mapa se vizua­lizuje hned vedle nich.

K čemu Memofon je a na co jej můžete pou­žít?
Memofon je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě myš­len­kových map. Od ostat­ních „kla­sických“ nástrojů na myš­len­kové mapy se liší tím, že jednot­livé bub­linky v něm neklikáte, ale prostě je píšete. To zna­mená, že například na přednášce můžete své zápisky rovnou převá­dět do myš­len­kové mapy a nemu­síte se zdržovat klikáním.

Právě díky tomu, že nic neklikáte, je práce s nástro­jem na první pohled o něco složi­tější, pro­tože se musíte nau­čit, jak máte jednot­livé bub­linky (a jejich barvičky, obrázky nebo odkazy v nich) správně psát, aby mapa vůbec vznikla. Tento zápis je však velmi jedno­duchý a lze se jej snadno nau­čit. K dis­po­zici je totiž velmi dobře udě­laná nápo­věda, která vám krok za krokem ukazuje, jak jednot­livého vzhledu (a vůbec tvorby) bub­lin dosáh­nout. Jelikož nic neklikáte, je tvorba mapy velmi rychlá.

Kromě kla­sických barevných bub­lin můžete tvo­řit i bub­liny s obrázky, odkazy, s mate­ma­tickými výpo­čty nebo třeba s úkoly! Pokud vytvo­říte bub­linu s úkolem, která má další pod úkoly, je vám dokonce vizuálně zob­razováno, kolik je z hlavního úkolu již hotovo (tedy takzvaný pro­gress bar).

Memofon: pra­covní pro­středí a práce v něm
I když se to na první pohled nemusí zdát, práce s nástro­jem je velmi snadná. Po při­hlá­šení jedno­duše kliknete na tla­čítko „New“. V levé (tex­tové) části tvo­říte jednot­livé bub­liny vaší mapy a v pravé části pak vidíte hotový náhled. Nad tímto náhle­dem můžete gene­rovat URL adresu vaší mapy, sdí­let ji do soci­álních sítí nebo ji expor­tovat jako HTML5 nebo OPML.

Vlastní tvorba myš­len­kové mapy tedy pro­bíhá pomocí zápisu textu do levé části okna. Tím vytvá­říte myš­len­kovou mapu, kte­rou můžete obo­ha­tit o různé barvy, úkoly a prů­běh jejich plnění, obrázky nebo rovnou mate­ma­tické výpo­čty. Všechny tyto vlastnosti, které mohou jednot­livé bub­liny mapy mít, nadefi­nujete právě pomocí zápisu v levém okně. Je to velmi jedno­duché. Pokud kliknete na tla­čítko „Help“ vpravo nad náhle­dem mapy, uvi­díte všechny možnosti zápisu. Nápo­věda je doopravdy velmi pře­hledně udě­laná a návodná. Nebu­deme ji zde pře­pi­sovat, račte do ní nahlédnouti přímo na strán­kách nástroje a rovnou si tak vyzkou­šejte mapy tvo­řit. Bez toho, aniž byste se do nápo­vědy koukli, patrně nebu­dete schopni Memofon pou­žívat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro práci s nástro­jem se regis­trovat nemu­síte, ale pokud chcete svá díla uklá­dat nebo se jim nějak více věnovat, je opravdu vhodné se regis­trovat. Regis­traci můžete pro­vést pomocí OpenID nebo přes Face­book, Twit­ter nebo Google+ účet.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Memofon v bodech

  • pokro­čilé tvo­řítko myš­len­kových map
  • žádné klikání, vše píšete
  • mnoho možností for­mátu bublin
  • zcela zdarma, není nutná registrace
Název Memofon
WWW http://​www​.memofon​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy