Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

MindMup

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Myš­len­kové mapy jsou skvělé! A stejně tak tenhle nástroj, který slouží k jejich tvorbě. Je nesku­tečně snadné ho ovlá­dat, dis­po­nuje množ­stvím kláve­sových zkra­tek a navíc ho můžete pro­po­jit s Google Drive a spo­lu­pra­covat s kama­rády. A umí toho samo­zřejmě daleko daleko víc — například si ho můžete pře­tvo­řit v úkolní­ček! Vaše myš­len­ková mapa se tak stane jedním velkým pro­jek­tem, který se štěpí na menší podúkoly, které můžete úžasně jedno­duše spravovat. Navíc vás neče­kají žádná ome­zení a obs­trukce v podobě něja­kého regis­trování, pro­tože na něco takového nástroj vůbec nehraje. V pod­statě při­jdete a jste rovnou v edi­toru, kde začnete ihned svoji mapu tvo­řit. Jedno­duché, rychlé a snadné. Navíc zdarma a ještě s kama­rády. Co více si přát? Dejte tomuhle kousku šanci!

K čemu Min­d­Mup je a na co jej můžete pou­žít?
Min­d­Mup je bez­platný online nástroj, který umožňuje vytvá­řet myš­len­kové mapy. Myš­len­kové mapy vám umožňují si coko­liv perfektně naplánovat, roz­vrh­nout, pro­mys­let a zkrátka si v tom udě­lat pořá­dek. Můžete si s nimi naplánovat dovo­lenou nebo se díky nim pre­cizně při­pravit na státní závě­rečné zkoušky. A navíc je to velmi zábavné a prostě obo­hacu­jící. Žádné zápory to nemá, takže proč to aspoň nezku­sit?

Tenhle nástroj vám kromě kla­sické tvorby uzlů nabízí i možnost pro­vázání s Google Drive. Díky tomu můžete spo­lu­pra­covat s kolegy a navíc si myš­len­kové mapy uklá­dat rovnou tam. Jinak si ji můžete uložit díky cookies přímo v pro­hlížeči nebo si ji stáh­nout rovnou do počí­tače. Vtip je totiž v tom, že se k pou­žívání nemu­síte ani regis­trovat (nic jako regis­trace vlastně ani neexistuje) — takže vás nic nezdržuje a s nástro­jem můžete začít hned pra­covat.

Min­d­Mup: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá. Prak­ticky ihned se dostáváte do vlast­ního edi­toru, kde tvorba myš­len­kové mapy pro­bíhá. Žádné zdržování. Dvojklik na hlavní uzel vám umožní změnu jeho popisku. A dál už jen při­dáváte další uzly pomocí menu na pravé straně. Pokud máte v plánu s nástro­jem opravdu pra­covat, vyplatí se vám nastu­dování kláve­sových zkra­tek. Ty si zob­razíte kliknu­tím na odkaz „Hotkeys“ ve spodní části pravého menu. Takže například kláve­sou TAB při­dáváte nového potomka pro aktuálně ozna­čený uzel a kláve­sou ENTER zase sou­ro­zence. Tvorba mapy pak jde daleko rych­leji a poho­dlněji. Kromě při­dávání uzlů můžete v pravém menu měnit jejich barvu, edi­tovat je, kopí­rovat je a také mazat nebo jim při­dávat pří­lohy. To může být klidně jen prostý text nebo rovnou obrázek či odkaz.

Pakliže chcete spo­lu­pra­covat s kolegy, musíte si zapnout Google Drive rozší­ření (v horním menu kliknete na „Extensi­ons“ a vybe­rete „Real­time colla­bo­ration“. Po potvrzení této volby můžete pro­po­jit mapu se svým Google Drive a pozvat spo­lu­pra­covníky. Pokud chcete mapu vyu­žívat jako takový úkolní­ček a zakres­lovat si v ní, jak jste v něja­kém úkolu daleko (za předpokladu, že daná mapa je vlastně jeden takový úkol), můžete si zapnout rozší­ření „Pro­gress“ a pomocí něj ozna­čovat části mapy například jako hotové, právě pro­bí­ha­jící nebo třeba poza­sta­vené.

Svoji mapu si můžete uložit do Google Drive, do vašeho pro­hlížeče pomocí cookies nebo si zapa­ma­tovat její URL adresu. Dále ji můžete expor­tovat ve for­mátu Min­d­Mup, Fre­e­Mind či si ji uložit jako obrázek (PNG), HTML nebo text. Jestliže chcete mapu sdí­let, můžete tak uči­nit pomocí soci­álních sítí a URL adresy nebo si ji rovnou (pomocí jedno­duchého vygene­rovaného kusu kódu) vložit do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Min­d­Mup nic jako regis­traci ani neu­možňuje. Prostě při­jdete a můžete s nástro­jem začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Min­d­Mup v bodech

  • tvo­řítko myš­len­kových map
  • možnost spo­lu­práce s kolegy a kamarády
  • rych­lejší ovlá­dání díky kláve­sovým zkratkám
  • uklá­dání map do počí­tače v růz­ných formátech
  • při­dávání pří­loh k jednot­livým uzlům mapy
  • zcela zdarma, naprosto bez registrace
Název Min­d­Mup
WWW http://​www​.min​d​mup​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nee­xis­tuje
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy