Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

MakeSomeTime

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nyní máte jedi­nečnou možnost spravovat svůj čas opravu pro­fe­si­o­nálně. Tenhle nástroj vás nechá měřit čas, který strávíte na urči­tém úkolu. Ale to není všechno! Navíc si můžete při­dat kli­enty, pro které pracujete, všechnu dřinu si pěkně napo­čí­tat a vystavit fakturu.

K čemu Make­So­me­Time je a na co jej můžete pou­žít?
Make­So­me­Time je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží ke správě vašich pra­covních činností. Jste fre­e­lan­cer a necháváte se nají­mat k práci na nej­růz­nějších pro­jek­tech pro nej­růz­nější kli­enty? Nebo jste jen zvě­davec, který by rád věděl, kolik času mu jaká činnost zabere? Nebo máte dokonce malou (a nebo klidně i velkou) firmu a chcete sle­dovat, na čem zrovna pracují vaši zaměstnanci a kolik času jim to zabralo? Tak na to všechno je tu Make­So­me­Time — kom­bi­nace měřítka času, který strávíte na něja­kém úkolu a pro­fe­si­o­nálního spravovátka vašich zakázek, které vám dokonce vytvoří super fak­tury. O grafech a jiných zají­mavos­tech nemluvě.

Jedná se o poměrně robustní nástroj s velkým množ­stvím jednot­livých funkcí, které jsou vzá­jemně pro­vázané a usnadní vám opravdu hodně času. Zvláště v případě, že pracujete na něko­lika úkolech najednou a stává se pro vás složi­tým (a časově zby­tečně nákladným) sle­dovat, kolik času vám který úkol zabere.

Make­So­me­Time: pra­covní pro­středí a práce v něm
Po prvním rozkou­kání je práce s nástro­jem snadná. A to i přesto, jak obrov­ské množ­ství funkcí nástroj nabízí. Ihned po prvním při­hlá­šení si můžete pro­jít stručným prů­vod­cem, který vás seznámí se základními funk­cemi.

S prvním při­hlá­šením byste si také měli vyplnit základní infor­mace o sobě, vašem kli­en­tovi a založit si svůj první pro­jekt. Jakmile to udě­láte, je ori­en­tace v nástroji o mnoho jedno­dušší. Nej­dů­leži­tější je ver­tikální menu, které začíná sekcí „Dashbo­ard“, kde máte kompletní shrnutí celého vašeho pro­filu. Druhou položkou je „Invoices“. Ta slouží k práci s fak­tu­rami. Dále jsou v menu „Pro­jects“. Zde si (kromě vytvá­ření pro­jektů) při­dáváte do pro­jektů jednot­livé úkoly, které poté plníte. Jakmile si nějaký úkol při­dáte (včetně infor­mací o datu ukon­čení nebo finanční náročnosti), můžete kliknout na ikonku hodin v pravém horním rohu. Tím se dostáváte do měřítka času, ve kte­rém vybe­rete pat­řičný pro­jekt a následně i úkol, na kte­rém máte v plánu aktuálně pra­covat. Časo­míru si spus­títe a budete vždy perfektně vědět, kolik času jste na daný úkol potře­bovali. Celé tohle info je auto­ma­ticky zaná­šeno k danému úkolu, pro­jektu, zákaz­ní­kovi a samo­zřejmě také do fak­tur.

Další položkou ve ver­tikálním menu je „Staff“, která je aktivní pouze v pla­cených verzích a slouží ke správě vašich pra­covníků. Stejně tak nepo­u­ži­telná je v nepla­cené verzi předpo­slední položka „Time­line“, která zob­razuje vaši práci v podobě pře­hledného grafu. Poslední položka „Upgrade“ slouží k zakou­pení jedné ze tří pla­cených verzí.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze svoji e-​mailovou adresu a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Jedná se však o poměrně ome­zenou verzi (5 kli­entů, 5 pro­jektů, 5 úkolů měsíčně, 2 fak­tury měsíčně a další ome­zení). Pokud chcete Make­So­me­Time pou­žívat opravdu pro­fe­si­o­nálně, patrně budete muset sáh­nout po jedné z pla­cených verzí, které jsou celkem tři. První verze Plus je za $3 měsíčně a počty kli­entů, pro­jektů nebo úkolů už vůbec neli­mi­tuje. Pro více infor­mací o všech pla­cených verzích si pro­sím pro­stu­dujte obrázek.

Make­So­me­Time v bodech

  • měřítko času, který strávíte na urči­tém úkolu
  • možnost při­dání kli­entů, finančního ohodno­cení a gene­rování faktur
  • pro­fe­si­o­nální nástroj pro usnadnění vaší práce
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
  • tři pla­cené verze
Název Make­So­me­Time
WWW http://​make​so​me​time​.com
Cena Zdarma /​$3 /​$25 /​$49
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy