Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Nutcache

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte firmu, jste fre­e­lan­cer nebo třeba neziskovka? Všichni potře­bují mít pořá­dek ve svých účtech! Jakmile dojde na peníze, je nutné mít po ruce opravdu mohutný nástroj, který vám umožní vytvá­řet pro­fe­si­o­nální fak­tury a spo­čí­tat si všechno, co se kolem vašeho byz­nysu točí!

K čemu Nut­cache je a na co jej můžete pou­žít?
Nut­cache je bez­platný online nástroj, který slouží pro vytvá­ření fak­tur a ostat­ních finančních písem­ností, ve kte­rých se (popravdě) Nástroje až zase tak moc neo­ri­en­tují. Prin­cip spo­čívá v tom, že si do nástroje zave­dete svoji firmu (nebo svoji volnou nohu, to už je na vás), jednot­livé služby (či pro­dukty), které pro­dáváte (nebo je naopak chcete od někoho naku­po­vat) a samo­zřejmě vaše kli­enty a dodava­tele. K tomu při­dáte pro­jekty, které se k nim vážou a doplníte to o počty hodin či kusů zboží, jež jste do pro­jektu inves­tovali. A pak už jen gene­rujete fak­tury a roze­sí­láte je všude tam, kam se posí­lat mají.

Jedná se o tro­chu složi­tější nástroj. Je dokonce nutné, abyste měli aspoň mini­mální pově­domí o ang­lických ter­mínech z finančnic­tví, jelikož nástroj zatím není loka­lizován do českého jazyka. Kaž­do­pádně to úsilí, které na začátku do nástroje vložíte, abyste se s ním nau­čili pra­covat, se vám jistě velmi rychle vrátí.

Nut­cache: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nut­cache je nástroj poměrně složitý a musíte znát ale­spoň základní ang­lickou slovní zásobu, která se týká financí. Tato „nevý­hoda“ ukot­vená ve složi­tosti se však vyplatí, pro­tože nástroj opravu dělá přesně to, co má a dokáže vám usnadnit život.

Při prvním při­hlá­šení jste okamžitě vyzváni, abyste vyplnili základní infor­mace o své firmě (pokud žádnou firmu nemáte, vyplníte pouze údaje o své osobě). No a tím je základ hotov a můžete se vrh­nout na vlastní práci s nástro­jem. Ta pro­bíhá pře­devším přes horní menu. To je velmi pře­hledné a jakmile si zvyknete, kde se co nachází, je práce s nástro­jem bez­pro­blé­mová.

„Main­tenance“ v horním menu vás nechá nastavit si jednot­livé pro­dukty, které máte v plánu pro­dávat (nebo naku­po­vat), služby, které budete za úplatu posky­tovat (nebo potře­bujete, aby je někdo posky­toval vám) a daně, které musíte zaúčtovat. „Con­tacts“ při­dají vaše kli­enty a dodava­tele. Ty poté vybí­ráte ve chvíli, kdy si vytvá­říte nové pro­jekty („Time Tracking“ v horním menu, položka „Pro­jects“). K jednot­livým nově vytvá­řeným pro­jek­tům kromě kli­enta při­dáváte i data, kdy pro­jekt pro­bíhá, odpra­covanou dobu i finanční ohodno­cení. V „Reports“ můžete zkou­mat cel­kové sou­pisy a sta­tis­tiky, „Sales“ a „Expen­ses“ slouží pro vlastní tvorbu fak­tur a pla­teb. Vyho­to­vené fak­tury můžete buďto ode­sí­lat e-​mailem nebo si je stáh­nout a uložit do počí­tače ve for­mátu PDF, CSV, RTF, MHTML, XLS, DOC nebo PPT.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte své jméno, datum naro­zení, zemi, oblast vaší pro­fese (ta je nepo­vinná), e-​mail a heslo. Poté ještě musíte počkat na e-​mail s ově­řova­cím odkazem, který vám při­jde na zadanou adresu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Nut­cache v bodech

  • nástroj na správu vašeho podnikání
  • poměrně složitý, ale naprosto pro­fe­si­o­nálně použitelný
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Nut­cache
WWW http://​nut​cache​.com
Cena Zdarma
Náročnost Středně náročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy