Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Todo​.ly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Todo​.ly je pře­hledný úkolní­ček, který dá vašim povinnos­tem konečně řád. Zapo­meňte na tisíce nepo­u­ži­telných funkcí, které konku­renční nástroje často nabízejí — zde máte prostě jen to hlavní a důležité: vaše úkoly!

K čemu Todo​.ly je a na co jej můžete pou­žít?
Todo​.ly je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží ke správě vašich růz­no­ro­dých úkolů. Jedná se o velmi jedno­duchý nástroj, který kromě při­dávání a řazení úkolů nena­bízí nic navíc. Ale přesně v tom je jeho silná stránka. Pokud už si chcete konečně udě­lat pořá­dek ve svých úkolech a nau­čit se lepší sebe­organizaci, je to nástroj přesně pro vás.

Todo​.ly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná a poho­dlná. Určitě nebu­dete muset trávit svůj draho­cenný čas tím, že budete zkou­mat, jak to funguje. Na hlavní obrazovce (v pravé části) se nachází pole, do kte­rého jedno­duše napí­šete úkol, který si chcete pozna­menat. Buď pak stisknete klávesu Enter a úkol je při­dán nebo kliknete na tla­čítko „more“ a při­dáte datum (i čas), do kdy má být úkol dokon­čen. V pla­cené verzi můžete navíc při­dat i poznámku. Takto se při­dávají úkoly. Abyste v nich ale měli pořádný pořá­dek, můžete si je pěkně pomocí myši pře­táh­nout do pro­jektů, ke kte­rým patří.

Pro­jekt si vytvo­říte v levé části nástroje tak, že kliknete na „Add new pro­ject“ a následně ho pojmenujete. Jakmile na něj naje­dete myší, objeví se na jeho konci malá šipečka. Po kliku na ni můžete edi­tovat pro­jekt, vybrat mu novou ikonku, kompletně ho smazat nebo ho (ale pouze v pla­cené verzi) sdí­let s vašimi kolegy nebo kama­rády. Pravi­dlo o najíž­dění myší na pro­jekt platí i pro úkoly — můžete jim díky tomu nastavovat pri­o­ritu, edi­tovat a odstra­ňovat je.

Jak již bylo řečeno: pokud chcete nějaký úkol pře­su­nout do něja­kého pro­jektu, prostě ho stačí popadnout myší a pře­su­nout ho. Pokud chcete vytvo­řit nějaký podúkol (nebo podpro­jekt!) stačí udě­lat to samé. Popadnout úkol a posu­nout ho na jiný úkol.

A to je v pod­statě celé. Svoje úkoly si můžete i pře­hledně vytisknout, takže nebu­dete během celého dne odkázaní na při­po­jení k internetu. Roz­hodně se jedná o milý a snadno pou­ži­telný nástroj.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se musíte zaregis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Google nebo Yahoo účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je však ome­zená a pokud vám nedo­sta­čuje, můžete si za $3 měsíčně kou­pit pla­cenou. Ta vám umožňuje napsat neko­nečné množ­ství pozná­mek i sdí­lení komplet­ních pro­jektů s kolegy a kama­rády. Dále lepší zabez­pe­čení, podporu ze strany uživa­tele i přednostní vyu­žívání všech novi­nek, které nástroj chystá.

Todo​.ly v bodech

  • online úkolní­ček
  • nesku­tečně jedno­duchý a přehledný
  • čistý design zamě­řený pouze na úkoly a jejich správu
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
Název Todo​.ly
WWW http://​todo​.ly/
Cena Zdarma /​$3
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy