Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Doit​.im

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Doit​.im je online úkolní­ček, který umožňuje spo­lu­pra­covat s kolegy a kamarády.K čemu Doit​.im je a na co jej můžete pou­žít?
Doit​.im je bez­platný online úkolní­ček, který vám pomáhá na nic neza­po­menout a zvládnout všechny povinnosti.


Doit​.im: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vytvo­ření nového úkolu pro­bíhá pomocí tla­čítka nahoře vlevo. Úkol si pojmenujete, ota­gujete a při­řa­díte mu pri­o­ritu. Nástroj umožňuje úkoly roz­dě­lovat podle růz­ných hle­di­sek. Například podle pro­jektů nebo míst, ke kte­rým se vážou. Také podle času, kdy mají být dokon­čeny. Toto vše můžete u nového úkolu nastavit.

Také můžete nastavit opa­kování úkolu, zasí­lání při­po­mínek nebo k úkolu při­řa­dit zod­po­vědnou osobu. Z toho plyne, že své úkoly můžete sdí­let se svými přá­teli a spo­lu­pra­covníky. Doit​.im můžete navíc syn­chro­nizovat s Google Kalen­dá­řem.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání Doit​.im je nutné se regis­trovat. Do regis­trace zadáváte pouze uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Doit​.im je zcela zdarma.

Doit​.im v bodech

  • online úkolní­ček
  • možnost spo­lu­práce něko­lika osob
Název Doit​.im
WWW http://​doit​.im/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy