Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Meetifyr

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete uspo­řá­dat schůzku, poradu či bra­in­stor­ming se svými kolegy, ale pořád se nemů­žete dohodnout, kdy se usku­teční? Tak pou­žijte Mee­tifyr. Zaru­čeně zabere a všichni se sejdete!

K čemu Mee­tifyr je a na co jej můžete pou­žít?
Často není snadné najít vhodný čas, aby se sešla sku­pinka lidí, kteří spolu například pracují na něja­kém pro­jektu a nebo chtějí jen uspo­řá­dat párty.

Nezá­leží na tom, zda se jedná o fyzický či vir­tu­ální tým spo­lu­pra­covníků, stu­dentů nebo jen o členy zájmové sku­piny. Pro tyto a všechny ostatní slouží Mee­tifyr (bez­platně a online), k plánování růzmých typů setkání. srazů, schůzek či jednání.

Mee­tifyr: pra­covní pro­středí a práce v něm
Prvním krokem je kliknutí na tla­čítko „Get Sche­du­ling“. Poté si musíte vybrat, jestli chcete hle­dat vhodný čas ke schůzce tak, aby vyhovoval všem nebo jestli čas už určen máte a pře­jete si zjis­tit, kdo se zúčastní.

V obou přípa­dech zadáte název udá­losti (můžete při­po­jit i podrobnější popis) a také místo, kde se bude udá­lost ode­hrávat (můžete při­po­jit i Google mapu, aby bylo jasné, kde se místo nachází).

V prvním případě (vybí­ráte vhodný čas) nastavíte datové roz­mezí možného konání schůzky. Poté již jedno­duše svým kolegům roze­šlete URL adresu, kde již mohou sle­dovat plánování samotné schůzky. Každý napíše své jméno a ke zvo­leným datům zaškrtne, zda má nebo nemá čas.

Ve druhém případě (znáte datum) doplníte datum konání a opět roze­šlete kolegům odkaz, aby potvr­dili nebo vyvrá­tili svou účast.

Regis­trace a její pod­mínky
K pou­žívání není nutné se regis­trovat. Prostě můžete rovnou začít plánovat schůzky!

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Mee­tifyr v bodech

  • umožňuje snadno naplánovat schůzku
  • nemu­síte se registrovat
Název Mee­tifyr
WWW http://​www​.mee​tifyr​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy