Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Lystee

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Novo­roční před­sevzetí? Čtenář­ský deník? Coko­liv vás napadne, to lze pomocí Lys­tee do seznamu zapsat. Lys­tee je vizuálně velmi pove­dený nástroj, který je přes seznamy odborník. Jednot­livé seznamy zde můžete vytvá­řet se svými přá­teli nebo je s nimi jen sdílet.

K čemu Lys­tee je a na co jej můžete pou­žít?
Lys­tee je online nástroj, který slouží k tvorbě seznamů. Může se jednat o seznam úkolů, které je nutno udě­lat nebo o seznam přání, oblí­bených písní, nebo třeba míst, která chcete navštívit. Seznam knih, které jste pře­četli nebo se k tomu v budoucnu chys­táte. Fan­tazii a vyu­žití se meze nekla­dou!

Lys­tee: pra­covní pro­středí a práce v něm
Před prvním pou­ži­tím je nutné se regis­trovat nebo ale­spoň při­hlá­sit pomocí voli­telné soci­ální sítě. Pak už je to úplně prosté — vytvo­říte nový seznam (dáte mu název) a vybe­rete, zda je veřejný nebo sou­kromí a při­dáváte jednot­livé položky. K tvorbě seznamu můžete při­zvat své přá­tele.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je rychlá a snadná – zadáváte pouze e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­álních sítí Twit­ter a Face­book. Po regis­traci nebo při­hlá­šení můžete ihned začít nástroj pou­žívat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Lys­tee v bodech

  • tvorba téma­tických seznamů online
  • knižní, fil­mový či diva­delní deník
Název Lys­tee
WWW http://​www​.lys​tee​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy