Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Remem­ber the Milk

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Remem­ber the Milk je skvělý nástroj pro poho­dlnou organizaci úkolů. Zároveň jej můžete pou­žívat pro zlepšování své úrovně time manage­mentu. Plánování a organizování schůzek se s tímto nástro­jem stane zábavou!

K čemu Remem­ber the Milk je a na co jej můžete pou­žít?
Remem­ber the Milk je bez­platný online nástroj, který slouží ke správě a organizaci osobního času. V praxi to zna­mená, že s tím můžete plánovat svoje schůzky a úkoly, organizovat je, vytvá­řet si nej­růz­nější seznamy. Dále můžete tyto úkoly sdí­let se svými přá­teli, kolegy a zná­mými a ještě se nechat upo­zornit, že se nějaký úkol nebez­pečně blíží.

Remem­ber the Milk je opravdu hodně obsáhlý nástroj s velkým množ­stvím funkcí, takže se nejedná jen o „oby­čejný“ úkolní­ček, který slouží pouze k odškrtnutí políčka po splnění něja­kého úkolu. Další výho­dou je i to, že je v češtině.

Remem­ber the Milk: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vlastní práce s nástro­jem je snadná, pokud však chcete vyu­žívat všech nabízených možností, jak úkoly zadávat a tří­dit, možná vám bude chvíli trvat, než na to při­jdete.

Když chcete při­dat nový úkol, jedno­duše ho napí­šete do velkého pole „Při­dat nový úkol“. Poté jej můžete různě upravovat – při­dat k němu štítky (tagy), dát mu časové ohrani­čení nebo při­řa­dit lokaci. K úkolu můžete při­dávat i relevantní URL adresu, dále kon­takty, se kte­rými úkol sdí­líte. K samotnému úkolu si můžete při­dávat poznámky a nastavit si jeho pri­o­ritu (to se velmi hodí ve chvíli, kdy máte úkolů až moc – tak si je prostě vyfil­trujete pomocí pri­o­rity).

Hodně zají­mavé jsou i kláve­sové zkratky. Abyste nemu­seli vše naklikávat (což zdržuje) jedno­duše se můžete nau­čit kláve­sové zkratky, které vše jen urych­lují!

Jestli se chcete nechat na nějaký úkol upo­zornit, můžete si Remem­ber the Milk spo­jit s něja­kým instant mes­senge­rem, e-​mailem nebo telefo­nem. Nové úkoly nemu­síte zadávat vždy přes webové roz­hraní, můžete k tomu pou­žívat e-​mail nebo klidně Twit­ter či Google Kalen­dář. Remem­ber the Milk nabízí i mobilní aplikace pro řadu mobilních zařízení (Android, iPhone, BlackBerry, či dokonce tablet iPad, …).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Do regis­trace zadáte své jméno, při­hlašovací jméno, heslo a e-​mailovou adresu. Nebo se také můžete při­hlá­sit pomocí svého Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma, pokud však chcete nad­stan­dardní služby a možnosti (lepší podporu ze strany tvůrců, možnost při­po­jit se do tes­tova­cího pro­gramu či nejnovější novinky), můžete si zakou­pit verzi Pro, která stojí $25 ročně.

Remem­ber the Milk v bodech

  • online obsáhlý úkolníček
  • v češtině
  • možnost snadného pro­po­jení s mobilními zařízeními
Název Remem­ber the Milk
WWW http://​www​.remem​berthe​milk​.com
Cena Zdarma /​$25
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy