Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Spicynodes

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte novou alterna­tivu k vytvá­ření pre­zen­tací? Zají­mavý nástroj pro tvorbu myš­len­kových map? Pak vyzkou­šejte netra­diční Spicyno­des! Slouží k tvorbě neli­ne­árních pre­zen­tací a myš­len­kových map. Práce s ním vás určitě bude bavit!

K čemu Spicyno­des je a na co jej můžete pou­žít?
Spicyno­des je bez­platný online nástroj, který funguje za pomocí tech­no­logie Adobe Flash.

Je pře­devším určen pro vizuálně zají­mavé ztvárnění myš­len­kových map nebo prezentací.

Od jiných nástrojů určených pro tvorbu pre­zen­tací, se odli­šuje tím, že dbá na vizua­lizaci jednot­livých vztahů mezi pre­zen­tovanými infor­ma­cemi, které jsou zde mají formu malých pozná­mek.

Spicyno­des: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro­ces tvorby vlastní mapy je velmi intui­tivní – nejdříve pojmenujete svoji mapu a dále vybe­rete grafický styl, ve kte­rém bude vytvo­řena. Poté již začnete s vlast­ním vytvá­řením obsahu. V této fázi tedy zapi­sujete jednot­livé „infor­mace“ myš­len­kové mapy ve formě pozná­mek a různě je pře­sou­váte na základě vztahů mezi nimi tak, aby cel­ková pre­zen­tace (mapa) byla přesně podle vašich poža­davků a potřeb.

Po dokon­čení je možné zís­kat URL adresu, na které je výsledná mapa uložena a také jedno­duchý kód, pomocí kte­rého můžete mapu vložit do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Ta je velmi snadná a rychlá. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Je zde i možnost se regis­trovat pomocí Google Account, Face­booku, OpenID nebo Yahoo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
První, základní verze Spicyno­des je zdarma. V této verzi je k dis­po­zici vytvo­ření neo­me­zeného množ­ství map, při­čemž v každé mapě vždy zob­razováno logo Spicynodes.

Další je verze s názvem Organization, která stojí $24 měsíčně a je obo­ha­cena o další vizuální styly, větší možnosti nasta­vení textu, umožňuje kaž­dou mapu zvlášť chránit pomocí hesla (což může být výhodné například v růz­ných větších organiza­cích, kdy Spicyno­des pou­žívá více osob na jeden účet), možnost spo­lu­práce a také je možné skrýt logo Spicynodes.

Poslední je verze Enterprise za $149 měsíčně, která obsahuje možnosti a nasta­vení před­cho­zích verzí a navíc je obo­ha­cena o pri­o­ritní podporu ze strany posky­tova­tele.

Spicyno­des v bodech

  • tvorba pre­zen­tací a myš­len­kových map
  • vizua­lizace vztahů mezi informacemi
  • zají­mavé grafické zpracování
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Spicyno­des
WWW http://​www​.spicyno​des​.org/
Cena Zdarma /​$24 /$149
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy