Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

SpiderScribe

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Spi­der­Scribe je unikátní nástroj pro vytvá­ření krásných myš­len­kových map. Bra­in­stor­ming je pro něj rovněž hračka — zkuste ho někdy pou­žít a sami uvidíte!.

K čemu Spi­der­Scribe je a na co jej můžete pou­žít?
Spi­der­Scribe je bez­platný online nástroj, který je výborným pomocníkem při tvorbě vizuálně hez­kých a inter­ak­tivních myš­len­kových map. Dále jej můžete pou­žít jako pomocníka při bra­in­stor­mingu. Umožňuje totiž velmi snadno vytvá­řet kon­text a spo­jovat jednot­livé bub­liny (části) mapy.

Celý nástroj je vytvo­řen v Adobe Flash, jeho spuš­tění a následná práce s ním pro některé uživa­tele nepří­jemná neboť je poměrně náročný na výkon počí­tače.

Spi­der­Scribe: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro­středí je velice intui­tivní, rychle se v něm zori­en­tujete a pak jen jedno­duše vytvo­říte novou mapu, kte­rou pojmenujete.

Na pravé straně máte pět typů bub­lin, které můžete vklá­dat, měnit jejich velikosti, barvy a umís­tění na mapě:

  • Text – tex­tová bub­lina je vlastně poznámka, prostě kus textu.
  • Sou­bor – bub­lina, do které můžete nahrát libovolný sou­bor – zob­razena je poté pouze ikonka a název souboru.
  • Obrázek – oproti sou­bo­rovým bub­li­nám mají tu výhodu, že obrázek rovnou zobrazuje.
  • Mapa – bub­lina, která obsahuje mapu, případně něja­kou vámi ozna­čenou lokaci.
  • Udá­lost – bub­lina obsahuje kalen­dář, ve kte­rém upřesníte datum a čas. Můžete při­po­jit i poznámku.

Pomocí těchto bub­lin vytvo­říte celou mapu. Poté (či již během tvorby!) můžete dodávat kon­text pro­po­jováním jednot­livých bub­lin pomocí šipek. Mapu můžete i sdí­let s kolegy nebo přá­teli – kliknete na tla­čítko „Share“ a při­dáte jejich e-​mailové adresy. Také můžete zvo­lit, zda mohou mapu upravovat nebo pouze pro­hlížet. Pokud nechcete mapu privátní, můžete ji nastavit jako veřejnou pro všechny nebo pouze pro osoby, které znají URL adresu mapy.

Hotovou mapu si také můžete expor­tovat do .png nebo .jpg sou­boru a uložit do počí­tače. Mapy můžete také pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro práci s nástro­jem se musíte regis­trovat. Do regis­trace zadáváte své uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Ihned poté můžete začít s nástro­jem pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma pro vzdě­lávací a neko­merční účely.

Spi­der­Scribe v bodech

  • umožňuje vytvá­řet myš­len­kové mapy
  • vhodný i pro brainstorming
  • můžete vklá­dat text, sou­bory, obrázky, mapy a události
  • zcela zdarma, musíte se jen registrovat
Název Spi­der­Scribe
WWW http://​www​.spi​der​scribe​.net
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy