Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Startino

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Star­tino je další z nástrojů, který se řadí mezi úkolníčky. Jedná se o jedno­duchý nástroj, který slouží pro pře­hlednou a rych­lou správu úkolů.

K čemu Star­tino je a na co jej můžete pou­žít?
Star­tino je online bez­platný nástroj, který slouží pro správu osobních úkolů. Zároveň jeho tvůrci pama­tovali na populární možnost — na spo­lu­práci. Je jen na vás jestli své úkoly budete sdí­let s rodi­nou, pra­covním kolek­tivem nebo kolegy ze stu­dií.

Star­tino: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s „úkolníčkem“ je velmi snadná – na úvodní straně kliknete na „při­dat úkol“, napí­šete jeho název a popis. Každý takto vytvo­řený úkol lze uči­nit „top“ úkolem (tedy zob­razovaným přednostně) a také jej lze při­dat do určité katego­rie (nebo do něko­lika katego­rií), jejichž správa se nachází na stránce vlevo. Po splnění a „odškrtnutí“ se úkol pře­sune do „splněných úkolů“, odkud je jej možno navždy smazat nebo pře­su­nout zpět do aktivních úkolů.

Pod správou katego­rií se nachází možnost při­dání kon­taktů, se kte­rými chcete svůj „úkolní­ček“ sdí­let. Do katego­rií zadáte e-​maily osob, se kte­rými si pře­jete spo­lu­pra­covat. Pokud daná osoba nemá u Star­tina vytvo­řen účet, při­jde na tento mail pozvánka. Pokud ho tam již má, jedno­duše může při­jmout vaše pozvání a začít úkoly spravovat.

Jestliže chcete mít svůj seznam úkolů neu­stále na očích, Star­tino vám přímo na hlavní stránce nabízí, abyste jej uči­nili svou domov­skou stránkou. Pokud jste zvyklí mít jako domov­skou stránku nějaký vyhle­dávač, budete spoko­jeni – seznam úkolů se totiž zob­razuje spo­lečně s vyhle­dáva­čem Google – konkrétně přímo pod ním.

Regis­trace a její pod­mínky
S nástro­jem můžete pra­covat i bez regis­trace. Jediné, co bez ní nejde, je uklá­dání úkolů a veš­keré vaší aktivity v pro­středí nástroje. Pro plno­hodnotné vyu­žívání nástroje je tedy vhodné se registrovat.

Regis­trace je velmi rychlá, zadáte e-​mailovou adresu a heslo. Ihned jste auto­ma­ticky při­hlá­šeni.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Star­tino v bodech

  • online úkolní­ček
  • možnost úkoly tří­dit do kategorií
  • umožňuje spo­lu­pra­covat s kolegy
  • zcela zdarma
Název Star­tino
WWW http://​www​.star​tino​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy