Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Strike

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Strike je jedno­duchý online nástroj, který slouží ke správě úkolů. Osobní nákupní seznamy, seznam hostů, které nesmíte zapo­menout pozvat či pra­covní úkoly pro celé oddě­lení. Samotné vyu­žití je jen na vás.

K čemu Strike je a na co jej můžete pou­žít?
Strike je bez­platný online nástroj, který umožňuje vytvá­ření seznamu úkolů. I přes svou jedno­duchost nabízí i pokro­čilé funkce, a to možnost spolupráce/​sdílení seznamu s dalšími lidmi.

Strike: pra­covní pro­středí a práce v něm
Hned na úvodní stránce zadáte název seznamu úkolů (jméno je možné kdyko­liv měnit), kliknete na „Cre­ate a list“ a seznam je vytvo­řen. Spolu s tímto sezna­mem je auto­ma­ticky vygene­rována i URL adresa, na které je uložený. Bez této adresy není možné se sezna­mem úkolů znovu pra­covat – proto je vhodné uložit si ji v pro­hlížeči do záložek.

Strike také umožňuje aby jeden seznam pou­žívalo více uživa­telů – stačí pouze sdí­let jeho URL adresu s oso­bami, se kte­rými si pře­jete spo­lu­pra­covat.

Úkoly se při­dávají pomocí tla­čítka „Add Task“ a opět je možné je dvojklikem myši edi­tovat a měnit.

Nahoře na stránce se nachází různá nasta­vení vizua­lizace seznamu – například barva a styl zob­razování splněných úkolů. Kliknu­tím na ikonku s uživa­te­lem nahoře v levém rohu můžete vyplnit své jméno, pokud si pře­jete, aby ostatní uživa­telé seznamu viděli, kdo daný úkol splnil.

Splněné úkoly lze ze seznamu snadno odstra­ňovat jejich pře­tažením k levému nebo pravému okraji stránky.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro vyu­žívání není nutná žádná regis­trace.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Strike v bodech

  • online úkolní­ček
  • možnost spo­lu­pra­covat s kolegy
  • zcela zdarma, není ani nutné se registrovat
Název Strike
WWW http://​www​.strike​app​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy