Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Thoughtboxes

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte nějaké hezké online pro­středí pro pořá­dání myš­lenek, úkolů a nápadů? Tak vyzkou­šejte Thought­bo­xes — skvělá věc v roz­to­mi­lém kabátku!

K čemu Thought­bo­xes je a na co jej můžete pou­žít?
Thought­bo­xes je online nástroj, který slouží k zazna­menávání a organizování nápadů, úkolů nebo myš­lenek.

Thought­bo­xes: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nejdříve si vytvo­říte velkou oblast („train of thought“), do které poté vklá­dáte různé boxy, které s hlavní oblastí nějak sou­visí. Tyto boxy jsou pro lepší pře­hlednost růz­no­ba­revné, lze je různě roz­mis­ťovat po ploše a hlavně obsahují již konkrétní úkoly/​nápady/​myšlenky (které je možné zvý­raz­nit hvěz­dič­kou jako velmi důležité a po jejich dokončení/​realizování kla­sicky „odškrtnout“, jakožto hotové).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání Thought­bo­xes je nutná regis­trace, která je ale velmi rychlá – zadáte pouze jméno, při­hlašovací jméno, e-​mail a heslo. Ihned poté již můžete začít zapi­sovat svoje poznámky.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní (Basic,) verzi je zdarma, ve verzi Super je za $5 měsíčně. Verze Super oproti verzi Basic umožňuje vytvá­řet neo­me­zený počet poznám­kových boxů a také možnost sdí­lení a kola­bo­race.

Thought­bo­xes v bodech

  • pořá­dání myš­lenek, úkolů a nápadů
  • jednot­livé záznamy jsou hie­rar­chicky uspořádány
  • v základní verzi zdarma
Název Thought­bo­xes
WWW http://​thought​box​.es
Cena Zdarma /​$5
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy