Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Padlet

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Padlet (dříve znám jako Wallwisher) je online nástroj, který umožňuje vytvo­řit vir­tu­ální zeď, na kte­rou pak „lepíte“ papírky s poznám­kami, odkazy, sou­bory nebo fot­kami. Pokud máte rádi kla­sické barevné post-​itové papírky, bude se vám nástroj jistě líbit. Oproti papírkům má totiž velkou výhodu — online dostupnost. Tedy to, že můžete ke svým „lepí­cím papírkům“ při­stu­po­vat z jakéhoko­liv počí­tače, který je při­po­jen k internetu. Samo­zřej­mostí je také spo­lu­práce s kolegy a kamarády.

K čemu Padlet je a na co jej můžete pou­žít?
Padlet (dříve Wallwisher) je bez­platný online nástroj, který umožňuje vytvo­řit „zeď“, na kte­rou se poté lepí barevné papírky s poznám­kami. Kromě pozná­mek můžete nahrávet i sou­bory přímo ze svého počí­tače nebo poznámky obo­ha­covat URL odkazy či foto­grafiemi z vaší webkamery.

Jedná se zkrátka o možnost pou­žívat digi­tální vari­antu post-​it papírků. To s sebou při­náší jisté výhody. Například se nemu­síte bát, že se papírky odlepí a někam odletí! Navíc se takovéto poznámky a úkoly pod­statně jedno­du­šeji sdí­lejí s kolegy.

Padlet: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání je velmi snadné — stačí pouze kliknout na „build a wall“ a postavit tak novou zeď. Pak ji nějak pojmenujete, vybe­rete ikonku i její vizuální podklad. No a můžete na ni dvojklikem myši začít při­dávat poznámky a nahrávat soubory.

Velice snadno můžete zeď sdí­let do soci­álních sítí nebo ji pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek. Dokonce je vám auto­ma­ticky vygene­rován QR kód a samo­zřejmě také URL adresa, pomocí které zeď sdí­líte s kolegy a kama­rády. Toto vše můžete dělat bez regis­trace.

S regis­trací při­chází možnost lepší správy vašich zdí. Nemu­síte si například pama­tovat všechny URL adresy a můžete mít i sou­kromé zdi, kde kte­rým se nikdo nepo­zvaný nedo­stane

Regis­trace a její pod­mínky
Pro vyu­žívání není nutná regis­trace. Pokud se však chcete regis­trovat, zís­káte výhodu v podobě snadného pří­stupu ke všem zdem, které jste kdy vytvo­řili. Regis­trace je rychlá a jedno­du­chá – je vyža­dována pouze pře­zdívka, e-​mailová adresa a heslo. Pokud pou­žíváte Google Account, můžete se regis­trovat (a následně při­hlašovat) pomocí něj.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Padlet v bodech

  • online nástěnka s poznámkami
  • možno vklá­dat inter­ak­tivní obsah
  • zcela zdarma, nemu­síte se ani registrovat
  • digi­tální post-​it lís­tečky, které lze snadno sdílet
  • vyu­ži­telné i pro time management
Název Padlet
WWW http://​padlet​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy