Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Bubbl​.us

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Bubbl​.us je online nástroj, který je určený pro tvorbu myš­len­kových map. Pokud prefe­rujete snadné a intui­tivní ovlá­dání kom­bi­nované s možností vytvo­řit kva­litní myš­len­kovou mapu v co nejkratším čase a bez zby­tečných prů­tahů, je Bubbl​.us přesně to, co hledáte.

K čemu Bubbl​.us je a na co jej můžete pou­žít?
Bubbl​.us je online nástroj určený pro tvorbu myš­len­kových map. Tvorba mapy je velmi rychlá a uživa­tele nezdržují žádné pokro­čilé funkce. Bubbl​.us se hodí v přípa­dech, kdy potře­bujete rychle vytvo­řit mapu bez mul­ti­me­di­álního obsahu (obrázky, videa, zvuky), jelikož ty do buněk vklá­dat nejdou.

Bubbl​.us: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná. Bubbl​.us uživa­tele nemate velkým množ­stvím nej­růz­nějších funkcí. Nabízí opravdu velmi jedno­duché roz­hraní pro tvorbu mapy. Celý pro­ces začíná vytvo­řením nové mapy, kdy se v prázdném poli nachází první buňka.

Mapu pak začínáte tvo­řit právě od této buňky — naje­dete na ni myší a vybe­rete buďto novou buňku (nezá­vis­lou na té původní) nebo jejího potomka, který je s ní spo­jený. Do buňky napí­šete text a můžete při­dat i popi­sek. U každé buňky lze také měnit barvu, velikost, umís­tění i pro­po­jení. Takto postu­pujete, až je myš­len­ková mapa vytvo­řená.

Tu si pak můžete uložit přímo do počí­tače jako obrázek ve for­mátu PNG nebo JPG. Pokud jste regis­trovaní a při­hlá­šení, mapa se ukládá auto­ma­ticky kaž­dých 5 minut. K uložené mapě se můžete poz­ději vra­cet a pře­pra­covávat ji.

Nástroj je vytvo­řen v Adobe Flash, což může být pro některé uživa­tele nepří­jemné. Pře­devším kvůli zvýšené náročnosti na hard­ware vašeho počí­tače.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro práci s nástro­jem se regis­trovat vůbec nemu­síte — myš­len­kovou mapu můžete vytvo­řit a následně i uložit do počí­tače jako obrázek zcela bez registrace.

Pokud si však chcete uklá­dat roz­pra­cované mapy, poz­ději se k nim vra­cet a upravovat je, regis­trovat se musíte. Je to však velmi rychlé a snadné. Musíte zadat pouze uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Bubbl​.us je zcela zdarma.

Bubbl​.us v bodech

  • nástroj pro vytvá­ření myš­len­kových map
  • velmi rychlá tvorba
  • snadné ovlá­dání
  • není možné vklá­dat mul­ti­me­di­ální obsah
  • zcela zdarma
Název Bubbl​.us
WWW http://​bubbl​.us/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy