Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Doodle

(9 — hla­sovalo uživatelů)

Doodle je online nástroj, který je určený pro plánování schůzek. Plánujete setkání se svými přá­teli? Musíte uspo­řá­dat poradu se svými kolegy? Doodle vám pomůže najít ten nej­vhodnější čas pro jakou­ko­liv schůzku!

K čemu Doodle je a na co jej můžete pou­žít?
Doodle je nástroj, pomocí kte­rého nalez­nete nej­vhodnější čas pro konání nějaké akce. Od pra­covních schůzek až po víken­dovou akci s přá­teli. Pokud totiž potře­bujete domlu­vit setkání více lidí, může se stát, že je pro­blém shodnout se, kdy má kdo čas. Zain­te­re­sované osoby se v Doodle vyjá­dří, kdy mají čas. Máte tak skvělý pře­hled o tom, kdy je nej­vhodnější danou akci uspo­řá­dat.

Doodle: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to velmi jedno­duché. Na hlavní stránce kliknete na tla­čítko “Naplánovat udá­lost”, zadáte mini­málně její název a vaše jméno (pře­zdívku). Tyto údaje můžete doplnit lokací a něja­kým popis­kem udá­losti. Pokud při­po­jíte i e-​mail, při­jde vám na něj odkaz s admi­nis­trací dané udá­losti. V dalším kroku vybe­rete dny, ve kte­rých může plánovaná akce pro­běh­nout. K těmto dnům pak dopí­šete časy hypo­te­tického konání.

V posledním kroku nastavíte pravi­dla hla­sování. Například možnost hla­sovat skrytě (výsledky vidíte jen vy), ome­zení počtu účast­níků na jeden ter­mín nebo že každý účast­ník hla­sování si může vybrat pouze jeden vyhovu­jící ter­mín.

Po dokon­čení těchto kroků je vygene­rován odkaz, na kte­rém se dané hla­sování nachází. Tento odkaz prostě pošlete lidem, kteří se mají dané akce účast­nit — ti u kaž­dého ter­mínu hla­sují, jak mají či nemají čas. Na základě tohoto hla­sování pak snadno vybe­rete nej­lepší možnost pro danou akci.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není nutné se regis­trovat. Pokud se však regis­trovat chcete, zís­káte navíc pří­stup k vámi vytvo­řeným hla­sováním, dále možnost pro­po­jení s kalen­dá­řem. Do regis­trace zadáváte pouze jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zcela zdarma. Doodle však nabízí i tři pla­cené verze. Pro jednot­livce (29€ za rok), pro sku­piny (od 119€ za rok) a pro velké organizace (cena vykalkulována na požá­dání). Více o vylepšeních, které jednot­livé verze při­ná­šejí, se dozvíte na obrázku.

Doodle v bodech

  • plánování schůzek
  • velmi jedno­duché ovládání
  • zdarma v základní verzi
Název Doodle
WWW http://​doodle​.com/
Cena Zdarma /​29€ /​119
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy