Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Evernote

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Evernote je online služba, která umožňuje zazna­menávat poznámky, nápady a myš­lenky. Vyniká tím, že je opravdu mul­tiplatformní — můžete ji pou­žívat ve webovém pro­hlížeči, ve svém počí­tači, na tabletu i mobilním telefonu. To zajistí, že budete mít pří­stup ke svým aktuálním poznámkám prak­ticky vždy a všude!

K čemu Evernote je a na co jej můžete pou­žít?
Evernote je nástroj, který vám umožňuje zazna­menávat svoje poznámky, nápady a úkoly. Jeho hlavní výhoda spo­čívá v jeho mul­tiplatform­nosti. Evernote můžete totiž kromě “kla­sické” verze v pro­hlížeči pou­žívat, na mobilních zařízeních i přímo v počí­tači (niko­liv tedy jen v pro­hlížeči).

Jelikož Evernote můžete pou­žívat na růz­ných zařízeních, dochází neu­stále k syn­chro­nizaci dat. Vámi uložené poznámky se tedy auto­ma­ticky ode­sí­lají na server, odkud jsou přená­šeny do všech zařízení, na kte­rých Evernote pou­žíváte. Tím je docí­leno toho, že jsou vždy aktuální a máte je po ruce.

Evernote: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání je velmi snadné. Evernote se snaží o velkou pře­hlednost a rych­lost ovlá­dání (nabízí dokonce možnost ovlá­dání pomocí kláve­sových zkra­tek). Prostě jen při­dáváte nové poznámky — ať už se jedná o prostý text, seznam úkolů, obsahy webu nebo URL adresy.

Aby bylo pou­žívání co nej­rych­lejší a nej­snadnější, nabízí Evernote například doplněk do webového pro­hlížeče, pomocí kte­rého můžete přímo stahovat obsah z webu a uklá­dat ho do svých pozná­mek. Své záznamy také můžete tří­dit a tago­vat. Obsah do Evernote můžete také zasí­lat e-​mailem — je vám vygene­rována adresa, na kte­rou poznámky jedno­duše ode­šlete.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Musíte zadat e-​mailovou adresu, uživa­tel­ské jméno a heslo. Po regis­traci musíte vyčkat na ově­řovací kód, který vám při­jde na zadanou e-​mailovou adresu. Poté si můžete vybrat, zda si chcete stáh­nout do svého počí­tače aplikaci nebo jestli chcete pou­žívat Evernote ve webovém pro­hlížeči.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma. Nabízí však i pla­cenou verzi „Pre­mium”, která je za 40€ za rok nebo 5€ za měsíc. Nabízí možnost uložit měsíčně až 1GB dat a pri­o­ritní podporu ze strany posky­tova­tele. Dále zís­káte možnost spo­lu­práce s ostat­ními, his­to­rii pozná­mek, velikost jedné poznámky až 50MB nebo možnost práce v offline režimu a další.

Evernote v bodech

  • služba na uklá­dání pozná­mek a nápadů
  • mul­tiplatformní
  • snadné a rychlé ovládání
  • základní verze zdarma
Název Evernote
WWW http://​www​.evernote​.com
Cena Zdarma /​40
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy