Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Vyhle­dávací nástroje

Vyhle­dávací nástroje

Nee­xis­tuje jen Google a Seznam. Schválně se podívejte, kolik je spe­ci­a­lizovaných (a kva­lit­ních) vyhle­dávačů — zvuky, hudba, fotky, ikonky PDFka a mnoho dalšího! Usnadněte si práci.

Lib­rophile

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi audi­oknihy? Pak je pro vás tenhle nástroj nutností! Vyhle­dává, sbírá a třídí audi­oknihy, které jsou k mání totálně zdarma (a vy se tedy nemu­síte bát o nějaké ty zákony a autor­ská práva) a čekají jen na to, až si je poslechnete.

TinEye

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte takový vyhle­dávač, kte­rému ukážete obrázek a on vám najde všechny stejné nebo podobné? Tak pak už hle­dat nemu­síte — řešení je TinEye!

Pixabay

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete ilu­strační obrázek do článku, hle­dáte nový cover obrázek pro váš Face­boo­kový pro­fil či stránku? Chcete obo­ha­tit své pří­spěvky v blogu nebo v soci­álních sítích? Tak zbystřete, stačí vědět to správné klí­čové slovo, chvíli hle­dat a určitě objevíte ten pravý! Pixabay je totiž repo­zi­tář, který shro­maž­ďuje téměř 90 tisíc volně staži­telných a pou­ži­telných obrázků a ještě s vámi komu­ni­kuje česky!

Icon­sPe­dia

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte hezké ikonky pro svůj web a nechcete se při tom bát, že poru­šíte nějaká autor­ská práva? Tak pou­žijte Icon­sPe­dii – nejenže je plná volných iko­nek, navíc má u každé ještě přesnou licenční spe­cifikaci, takže se nemůže stát, že budou autor­ská práva porušena.

Giphy

(1 — hla­sovalo uživatelů)
Giphy

Taky jste pro­padli nové mánii, ve které hlavní roli hrají hýba­jící se GIFové obrázky? Pokud ne, tak díky tomuto nástroji pro­padnete. A pokud ano, zna­mená to pro vás hro­madu zábavy a téměř nevy­čerpa­telné zásoby nových a nových GIFů, které jsou navíc pře­hledně rozdělené.

Icon­Se­e­ker

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete ikonku na leták nebo vizitky? Hle­dáte vhodný set soci­álních iko­nek pro vaší webovou pre­zen­taci? Právě pro vás je tu Icon­Se­e­ker: online vyhle­dávač krásných ikonek!

Veezzle

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte krásné digi­tální foto­grafie, které můžete zdarma pou­žívat, edi­tovat a dále šířit? Pak vyzkou­šejte Veezzle! Jedná se o vyhle­dávač foto­grafií, které jsou zdarma k využívání.

BeeMP3

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte něja­kou písničku ve for­mátu MP3? BeeMP3 ji pro vás najde! BeeMP3 je totiž bez­platný hudební vyhle­dávač pro loka­lizaci MP3 souborů.

Vec­torpor­tal

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte hezké vek­to­rové obrázky, které můžete zdarma pou­žívat? Tak vyzkou­šejte Vec­torpor­tal – se svými více než 10 mili­ony obrázky zdarma ke stažení vám třeba pomůže zís­kat přesně to, co hledáte.

Find­Sounds

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Find­Sounds je online zdarma vyhle­dávač zvuků a zvu­kových efektů. Můžete pomocí něj vyhle­dat, poslech­nout si a uložit do svého počí­tače přesně takový zvuk, jaký jste hledali.

Nej­čas­tější tagy