Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Vyhle­dávací nástroje

Vyhle­dávací nástroje

Nee­xis­tuje jen Google a Seznam. Schválně se podívejte, kolik je spe­ci­a­lizovaných (a kva­lit­ních) vyhle­dávačů — zvuky, hudba, fotky, ikonky PDFka a mnoho dalšího! Usnadněte si práci.

IconFin­der

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte hezké, pou­ži­telné a zdarma ikonky pro Váš web, pre­zen­taci nebo pro coko­liv dalšího? Pak pou­žijte IconFin­der. Online si mezi tisíci iko­nek najděte ty své nebo si pro­jděte něko­lik set téma­tických ikon­kových setů — a to vše bez nutnosti registrace.

Nej­čas­tější tagy