Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

FindSounds

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Find­Sounds je online zdarma vyhle­dávač zvuků a zvu­kových efektů. Můžete pomocí něj vyhle­dat, poslech­nout si a uložit do svého počí­tače přesně takový zvuk, jaký jste hledali.

K čemu Find­Sounds je a na co jej můžete pou­žít?
Find­Sounds je bez­platný spe­ci­a­lizovaný vyhle­dávač zvuků a zvu­kových efektů. Zvu­kové efekty můžete pou­žít třeba k ozvláštnění pre­zen­tací, při tvorbě pod­castů nebo v pro­pa­gačních videích.

Find­Sounds: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned na úvodní stránce zadáte do vyhle­dáva­cího pole hle­dané klí­čové slovo (v ang­lič­tině) a poté si můžete pro­jít výsledky. Vyhle­dávání si také můžete spe­cifi­kovat: například podle for­mátu, kva­lity zvuku nebo velikosti sou­boru.

Po vyhle­dání jsou vám nabídnuty různé zvuky, které můžete pře­hrávat rovnou v okně pro­hlížeče a případně si je uložit do svého počí­tače. Dále je možné zvuk sdí­let pomocí sítě Twit­ter nebo vyhle­dat takové zvuky, které jsou vyhle­danému nej­více podobné. Další možností je nale­zení původní stránky, na které se zvuk nachází.

K dis­po­zici jsou i téma­tické katego­rie, ve kte­rých můžete zvuky vyhle­dávat (zví­řata, ptáci, hudební nástroje, pří­roda, lidé, dopravní pro­středky a mnoho dalších).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není nutná vůbec žádná regis­trace. Stačí si zvo­lit způ­sob kte­rým chcete zvuk dohle­dat a pus­tit se do toho.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Find­Sounds je zcela zdarma.

Find­Sounds v bodech

  • spe­ci­a­lizovaný vyhle­dávač zvuků
  • téma­tické kategorie
  • obsáhlá sbírka klí­čových slov
  • zcela zdarma
  • bez regis­trace
Název Find­Sounds
WWW http://​www​.find​sounds​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy