Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

BeeMP3

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte něja­kou písničku ve for­mátu MP3? BeeMP3 ji pro vás najde! BeeMP3 je totiž bez­platný hudební vyhle­dávač pro loka­lizaci MP3 souborů.

K čemu BeeMP3 je a na co jej můžete pou­žít?
BeeMP3 je bez­platný a na pou­žití velmi snadný vyhle­dávač hudby, která je ve for­mátu .mp3. Nejedná se však přímo o úložiště sou­borů – BeeMP3 pouze pro­hlíží internet a inde­xuje MP3 sou­bory, které mohou být staženy a následně uloženy do počí­tače.

BeeMP3: pra­covní pro­středí a práce v něm
V BeeMP3 můžete vyhle­dávat podle interpreta, názvu alba, názvu písně nebo dle všech těchto kri­térií najednou. Vyhle­dávač dále nabízí seznam 50 nej­čas­těji stahovaných písní a seznam 200 posledních vyhle­dávání.

Po úspěšném vyhle­dávání se uživa­teli zob­razí detailní údaje o nale­zených sou­bo­rech – název, interpret, název alba, rok vydání, žánr, čas trvání, for­mát, velikost nebo kva­lita a možnost posle­chu nebo stažení písně.

Uživa­tel ovšem musí dbát na dodržování licencí, jelikož BeeMP3 sou­bory pouze vyhle­dává a nenese odpo­vědnost za nale­zený obsah.

Regis­trace a její pod­mínky
BeeMP3 nena­bízí možnost regis­trace.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
BeeMP3 je zcela zdarma.

BeeMP3 v bodech

  • online vyhle­dávač MP3 souborů
  • není nutné se registrovat
  • pozor na autor­ská práva
Název BeeMP3
WWW http://​beemp3​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy