Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Giphy

(0 — hla­sovalo uživatelů)
Giphy

Taky jste pro­padli nové mánii, ve které hlavní roli hrají hýba­jící se GIFové obrázky? Pokud ne, tak díky tomuto nástroji pro­padnete. A pokud ano, zna­mená to pro vás hro­madu zábavy a téměř nevy­čerpa­telné zásoby nových a nových GIFů, které jsou navíc pře­hledně rozdělené.

K čemu Giphy je a na co jej můžete pou­žít?
Giphy je bez­platný online nástroj, jehož cílem je shro­maž­ďování a následně zpří­stup­ňování dnes tolik oblí­bených GIF obrázků. Tento for­mát umožňuje do jednoho obrázku zaba­lit hned něko­lik, které se po urči­tém časovém úseku stří­dají. Tím vzniká efekt videa, přes­tože se jedná o obrázek. Vhodným GIFovým obráz­kem můžete skvěle ozvláštnit svoje webové stránky, při­táh­nout pozornost, prostě zaujmout.

Giphy: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je snadná jako sfouknutí svíčky. Zcela nahoře se nachází vyhle­dávání, do kte­rého rovnou napí­šete ter­mín, jež nej­lépe popi­suje obsah chtěného GIFu. A poté už jen pro­cházíte výsledky a hle­dáte ten pravý. Pokud necháte kurzor myši chvíli na obrázku, pře­hraje se ani­mace. Po kliknutí na GIF ho můžete sdí­let do soci­álních sítí, pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek a také vidíte jeho zdroj a velikost.

Nástroj vám umožňuje i podí­let se na jeho tvorbě, jelikož můžete tvůr­cům posí­lat tipy na další GIFy.

Regis­trace a její pod­mínky
Nic jako regis­trace ani nee­xis­tuje. Prostě při­jdete a můžete začít pou­žívat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Giphy v bodech

  • vyhle­dávač GIFů z roz­sáhlé, neu­stále se rozši­řu­jící databáze
  • možnost obrázky sdí­let a pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek
  • zcela zdarma, žádná registrace
Název Giphy
WWW http://​giphy​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy