Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Pixabay

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete ilu­strační obrázek do článku, hle­dáte nový cover obrázek pro váš Face­boo­kový pro­fil či stránku? Chcete obo­ha­tit své pří­spěvky v blogu nebo v soci­álních sítích? Tak zbystřete, stačí vědět to správné klí­čové slovo, chvíli hle­dat a určitě objevíte ten pravý! Pixabay je totiž repo­zi­tář, který shro­maž­ďuje téměř 90 tisíc volně staži­telných a pou­ži­telných obrázků a ještě s vámi komu­ni­kuje česky!

K čemu Pixabay je a na co jej můžete pou­žít?
Pixabay je online dostupný repo­zi­tář ve kte­rém můžete pro­hle­dávat, sdí­let přá­te­lům a pře­devším stahovat pro osobní i komerční vyu­žití téměř 90 tisíc volně dostupných obrázků (foto­grafií a klipartů). Není se potřeba ani regis­trovat, stačí při­jít, vyhle­dat, vybrat ten pravý a je hotovo.

V repo­zi­táři jsou 2 různé typy obrázků. Můžete zde najít autor­ské foto­grafie a kliparty (tedy ikonky či sym­boly), které nahrávají regis­trovaní uživa­telé. Je jen na vaší fan­tazii a potřebě, který sou­bor si vybe­rete a jak jej pou­ži­jete. V tomto ohledu máte úplně volnou ruku, na obrázky z Pixabay se totiž nevztahuje nutnost uve­dení autora. Můžete Pixabay vyu­žívat zcela ano­nymně a pasivně, tím, že z něj budete těžit obrázky a nebo se můžete snadno regis­trovat, zís­kat tak určité výhody a stát se hlavně aktivním při­spě­va­te­lem do sbírky.

Pixabay: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání Pixabay je velmi snadné a taky návy­kové. Jediné, s čím musíte na Pixabay při­jít, je konkrétní nápad na obrázek. Pak jej hned z titulní stránky pomocí klí­čového slova dáte vyhle­dat a následně si vybe­rete s vyhle­daných výsledků ten pro vás ide­ální. Pokud se pouze chce inspi­rovat vyu­žijte možnosti pro­zkou­mat (nejnovější, edi­to­rův výběr, žebří­ček fotek, konkrétní foto­grafové či foto­apa­ráty). Nemu­síte se obávat žádný jazy­kových zákeřností, Pixabay je dostupny i v češtině a případně si můžete tento jazyk změnit na jiný.

Při vyhle­dávání obrázku můžete pou­žít rovněž další rozši­řu­jící kri­téria, jako jsou ori­en­tace (kra­jina či na výšku) nebo typ (foto­grafie, vek­tor či klipart). Dále máte možnost výsledky ještě upravit, a to tím, že zvo­líte, zda má být vyhle­dávání pro­ve­deno v oblí­bených (regis­trovanými uživa­teli ohodno­cených obráz­cích) nebo se má hle­dat v posledních obráz­cích, které byly na Pixabay při­dány.

Na vámi zvo­lený obrázek pak stačí kliknout. Otevře se vám kompletní stránka s infor­ma­cemi k obrázku (autor, tagy, tech­nické detaily o expo­zici) a tipy na podobné obrázky, které by vás mohly zají­mat. Pod obráz­kem najdete volbu — Stáh­nout. Stáh­nutí docí­líte rovněž kliknu­tím přímo na obrázek. Přes obě volby máte možnost vybrat si ide­ální roz­li­šení obrázku a pak už si jen obrázek uložíte do počí­tače.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace není povinná, vyhle­dávat a stahovat obrázky menšího roz­li­šení můžete bez ome­zení. S regis­trací však můžete své vytě­žování repo­zi­táře o něco zjedno­du­šit. Při stahování vyš­ších roz­li­šení obrázků nebu­dete muset vypl­ňovat ochrannou Cap­t­chu a navíc zís­káte možnost si jednot­livé obrázky schovávat (přes oblí­bení) případně budete rovnou sle­dovat své oblí­bené tvůrce a jejich nové pří­růstky.

Pokud se roz­hodnete pro regis­trování máte kla­sickou možnost regis­trovat se přes e-​mail nebo si Pixabay snadno pro­po­jíte s Face­bookem, Google+ nebo účtem Micro­soft. V případě e-​mailové regis­trace je po vás vyža­dováno uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Poté je vám na zadanou adresu zaslán aktivační odkaz, po jehož potvrzení už vám nic nebrání plně Pixabay vyu­žívat.

Samotný účet pak oplývá velkým množ­stvím funkcí a nasta­vení. Zároveň po regis­traci a nahrání ale­spoň 10 obrázků se zbavíte zob­razování reklam. Pohled do uživa­tel­ského pro­storu vám umožníme ale­spoň pro­střednic­tvím obrázku.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma. Jediné co můžete je při­spět na jeho pro­voz, a to tím, že tvůrce podpo­říte „zakou­pením kávy“.

Pixabay v bodech

  • bez regis­trace, zdarma a v češtině
  • na výběr hned něko­lik roz­li­šení obrázků
  • přes 410 tisíc volně dostupných obrázků (foto­grafií, klipartů)
  • komu­nita foto­grafů a grafiků
Název Pixabay
WWW http://​pixabay​.com
Cena Zdarma
Náročnost nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy