Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Librophile

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi audi­oknihy? Pak je pro vás tenhle nástroj nutností! Vyhle­dává, sbírá a třídí audi­oknihy, které jsou k mání totálně zdarma (a vy se tedy nemu­síte bát o nějaké ty zákony a autor­ská práva) a čekají jen na to, až si je poslechnete.

K čemu Lib­rophile je a na co jej můžete pou­žít?
Lib­rophile je bez­platný online nástroj, který sbírá a třídí audi­oknihy, které si můžete zdarma stáh­nout a/​nebo rovnou poslech­nout. Nemu­síte mít žádné obavy, vše je naprosto legální a v pořádku. Kromě audia se u značného množ­ství knih nachází i možnost jejich stažení ve formě e-​knihy, takže pokud nemáte rádi před­čí­tání, můžete si dílo pře­číst sami.

V úvodu nebu­deme pojednávat o tom, jak jsou audi­oknihy (i e-​knihy) super a skvělé. A zdravé. A pro dobrou náladu. To musíte zjis­tit sami tím, že si to aspoň jednou zku­síte. Nevý­ho­dou může být fakt, že knihy jsou obvykle v ang­lič­tině. To zna­mená, že musíte být tohoto jazyka znalí a nebo Lib­rophile vyu­žít k výuce ang­lič­tiny! Pro­tože o kva­litní ang­lické nahrávky zdarma je prostě nouze.

Lib­rophile: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to úplně snadné. Ihned na hlavní straně je zob­razen výpis aktuálně nej­ob­lí­benějších knih. Ten si můžete tro­chu pozměnit tím, že si například zvo­líte žánr, ze kte­rého si chcete vybí­rat. Pokud máte konkrétní před­stavu, je vám k dis­po­zici vyhle­dávání, jež se nachází vpravo nahoře. Může se stát, že ve vyhle­dávání budou zob­razeny i pla­cené knihy, jelikož Lib­rophile pracuje i s data­bázemi od komerčních dodava­telů. Je tedy nutné na to dávat pozor (nicméně nebu­dete schopni pla­cené mate­ri­ály jen tak stáh­nout, takže nemu­síte mít obavy, že by se z vás snad něja­kým nedo­pat­řením mohl stát zlo­děj). Pla­cené knihy si rovněž můžete rovnou zob­razit pomocí tla­čítka v horním menu, které se nachází zcela vpravo.

Jakmile najdete knihu, kte­rou si chcete poslech­nout (nebo pře­číst) kliknete na ni a zob­razí se vám základní infor­mace o ní. A spolu s nimi i tla­čítka pro stažení audio i e-​knihy. Sou­částí detailu knihy je i pře­hrávač, takže si audi­oknihu ani nemu­síte stahovat, můžete začít rovnou poslou­chat v okně vašeho pro­hlížeče.

Regis­trace a její pod­mínky
Vůbec se regis­trovat nemu­síte. Vlastně ani žádná regis­trace umožněna není. Prostě při­jdete a můžete vyhle­dávat, poslou­chat a stahovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Lib­rophile v bodech

  • vyhle­dávač a sdru­žovač audi­oknih, které jsou k mání zdarma
  • jedno­duché roz­hraní, snadné používání
  • zcela zdarma a bez registrace
Název Lib­rophile
WWW http://​lib​rophile​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nee­xis­tuje
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy