Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

IconSeeker

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete ikonku na leták nebo vizitky? Hle­dáte vhodný set soci­álních iko­nek pro vaší webovou pre­zen­taci? Právě pro vás je tu Icon­Se­e­ker: online vyhle­dávač krásných ikonek!

K čemu Icon­Se­e­ker je a na co jej můžete pou­žít?
Icon­Se­e­ker je bez­platný vyhle­dávač iko­nek. Hezké ikonky mohou skvěle pozvednout vizuální úroveň oby­čejné pre­zen­tace. Můžete je také pou­žít pro tvorbu růz­ných pro­pa­gačních mate­ri­álů nebo webových stránek.

Pro­hle­dávat můžete více než 50 000 iko­nek v růz­ných for­má­tech (PNG, JPGICO). Všechny ikonky jsou volně pou­ži­telné pro neko­merční účely. Pou­žití někte­rých z nich pro komerční účely může být auto­rem nějak ome­zeno – například musíte zapla­tit určitý popla­tek nebo uvést autora.

Icon­Se­e­ker: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná – do vyhle­dáva­cího políčka prostě zadáte hle­daný výraz (klí­čové slovo). Po zob­razení výsledků můžete fil­trovat ikonky podle velikosti. Jakmile vám nějaká ikonka líbí, kliknete na ni a dostanete se na stránku s jejími spe­cifika­cemi.

Nachází se zde infor­mace o auto­rovi, typu licence, velikosti ikonky a také odkazy pro její stažení v jednot­livých for­má­tech (PNG, JPGICO). Při­dat můžete i vlastní tagy, aby byla ikonka poz­ději pro ostatní (nebo i pro vás) lépe vyhle­da­telná.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není vůbec žádná regis­trace nutná.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma, pouze si musíte dávat „pozor” na licence jednot­livých iko­nek.


Icon­Se­e­ker v bodech

  • vyhle­dávač ikonek
  • možnost ozvláštnit své pre­zen­tace, letáčky a webové stránky
Název Icon­Se­e­ker
WWW http://​www​.icon​se​e​ker​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy