Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

IconsPedia

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte hezké ikonky pro svůj web a nechcete se při tom bát, že poru­šíte nějaká autor­ská práva? Tak pou­žijte Icon­sPe­dii – nejenže je plná volných iko­nek, navíc má u každé ještě přesnou licenční spe­cifikaci, takže se nemůže stát, že budou autor­ská práva porušena.

K čemu Icon­sPe­dia je a na co jej můžete pou­žít?
Icon­sPe­dia je obrov­ská online kolekce iko­nek, které jsou k dis­po­zici zdarma.

Icon­sPe­dia: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to velmi jedno­duché. Pokud znáte konkrétní oblast iko­nek, která vás zajímá, můžete vyu­žít pře­hledných katego­rií, pro­cházet je a najít tak vyhovu­jící ikonku nebo celý balí­ček iko­nek.

Druhou možností, jak ikonku zís­kat, je pou­žití vyhle­dávání – zde lze zadat něko­lik klí­čových slov a také licenci, pod kte­rou má být ikonka šířena. V pokro­či­lém vyhle­dávání je možné spe­cifi­kovat i pro­hle­dávanou katego­rii, dále jestli má být ikonka samo­statně nebo jako sou­část balíčku a také velikost ikonky.

Jakmile najdete poža­dovanou ikonku nebo jejich balí­ček, jedno­duše na něj kliknete a zob­razí se detailní infor­mace (autor, velikost, cel­kový počet stažení a jiné) a také možnost stažení, které pro­bíhá přes výběr for­mátu (.ico, .png, .icns) ve kte­rém mají ikonky být.

Regis­trace a její pod­mínky
Není nutná žádná regis­trace.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Icon­sPe­dia v bodech

  • online kolekce hez­kých ikonek
  • para­me­t­rové vyhledávání
Název Icon­sPe­dia
WWW http://​www​.icon​spe​dia​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy