Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

IconFinder

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte hezké, pou­ži­telné a zdarma ikonky pro Váš web, pre­zen­taci nebo pro coko­liv dalšího? Pak pou­žijte IconFin­der. Online si mezi tisíci iko­nek najděte ty své nebo si pro­jděte něko­lik set téma­tických ikon­kových setů — a to vše bez nutnosti registrace.

K čemu IconFin­der je a na co jej můžete pou­žít?
Iconfin­der je bez­platný online vyhle­dávač, který se spe­ci­a­lizuje na ikonky. K dis­po­zici máte moře iko­nek které můžete bez­platně pou­žít (jsou zdarma, liší se pouze možností pou­žití, které upravují autor­ské licence). Stačí, když si je vyhle­dáte. Pakliže vás to neu­spokojí, nabízí vám tenhle nástroj možnost zakou­pit ikonky, které jejich autoři zpo­platnili. Nemu­síte se ale děsit, většina nabízených krá­sek je stále totálně zdarma.

Iconfin­der: pra­covní pro­středí a práce v něm
Iconfin­der se neu­stále rozši­řuje, aktuálně nabízí při­bližně 100 000 iko­nek, které je možno zdarma stahovat v růz­ných velikos­tech a ve 2 for­má­tech (PNG a ICO).

Na hlavní straně můžete pro­cházet sety ikon, které jsou momen­tálně nej­více trendy (a to podle toho, zda jsou zdarma nebo pla­cené). Když chcete něco vyhle­dat, jedno­duše do vyhle­dáva­cího pole zadáte hle­daný výraz (v ang­lič­tině) a vybí­ráte ikonky, které se vám hodí.

Výsledky vyhle­dávání můžete také omezit fil­trováním — například podle licence, velikosti iko­nek, zpo­platnění či for­mátu. Po kliknutí na vámi vybranou ikonku se zob­razí možnost uložení ikonky do vašeho počí­tače a veš­keré infor­mace o ní (licence, hodno­cení uživa­telů, tema­tický set, ze kte­rého ikonka je, autor, tagy a pole pro komen­táře uživa­telů).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se není nutné regis­trovat. Regis­trovat se můžete pokud chcete zís­kat drobné výhody, jako například možnost pro­jít si his­to­rii vlast­ního stahování nebo možnost založit si některé ikonky pro snadné poz­dější nale­zení. Do regis­trace zadáte své jméno, pře­zdívku, e-​mail a heslo. Nemu­síte čekat na potvrzu­jící e-​mail, účet funguje okamžitě.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
IconFin­der je zcela zdarma. Nemu­síte se ani regis­trovat.

Iconfin­der v bodech

  • vyhle­dávač ikonek
  • k dis­po­zici více než 100 000 ikonek
  • není nutné se registrovat
  • pozor na různé typy licencí
Název IconFin­der
WWW

http://​www​.iconfin​der​.com/

Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy