Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

TinEye

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte takový vyhle­dávač, kte­rému ukážete obrázek a on vám najde všechny stejné nebo podobné? Tak pak už hle­dat nemu­síte — řešení je TinEye!

K čemu TinEye je a na co jej můžete pou­žít
TinEye je obrá­cený online vyhle­dávač obrázků. Je bez­platný a jeho hlavní funkcí je najít na webu právě takový obrázek, který jste nahráli do vyhle­dávání. Najde odkud obrázek pochází nebo na jakých strán­kách se dále vysky­tuje. Můžete tak sle­dovat, odkud obrázek je, zdali někdo nepo­ru­šuje vaše autor­ská práva, můžete vidět modifikace obrázku a nebo si snadno zjis­tit, jestli není k dis­po­zici v lepším roz­li­šení a kva­litě, než je vámi nahraný obrázek. TinEye zatím nein­de­xuje naprosto všechny obrázky, které na webu jsou, ale jeho data­báze se neu­stále rozši­řuje.

TinEye: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání TinEye je velmi snadné a rychlé. Na hlavní stránce si jen vybe­rete, jestli budete vyhle­dávaný obrázek nahrávat z vlast­ního počí­tače (možnost vlevo) nebo zda zadáte do políčka URL adresu obrázku (možnost vpravo). Poté odstar­tu­jete vyhle­dávání a v krát­kém čase jsou vám zob­razeny výsledky, které je možné dále tří­dit (podle podobnosti, nej­větší změny nebo velikosti obrázku).

Regis­trace a její pod­mínky
Není potřeba žádná regis­trace. Pokud se však roz­hodnete pro regis­traci i ve verzi zdarma, zís­káte navíc možnost uklá­dat výsledky svého vyhle­dávání a poz­ději se k nim můžete vra­cet. Do regis­trace zadáváte pouze e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
První, základní verze TinEye je zdarma a umožňuje vám pro­vést denně maxi­málně 50 vyhle­dávání a týdně maxi­málně 150 vyhle­dávání. Pokud chcete TinEye pou­žívat čast­ěji nebo pro komerční účely, je nutné vyu­žívat pla­cenou verzi. 5 000 hle­dání stojí $30030 000 hle­dání pak $1500.

TinEye v bodech

  • obrá­cený vyhle­dávač obrázků
  • umožňuje zjis­tit, kde se hle­daný obrázek nachází
  • dohle­dávání např. větších roz­li­šeních vámi nahraného obrázku
Název TinEye
WWW http://​www​.tineye​.com
Cena Zdarma /​$300/​$1500
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy