Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Veezzle

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte krásné digi­tální foto­grafie, které můžete zdarma pou­žívat, edi­tovat a dále šířit? Pak vyzkou­šejte Veezzle! Jedná se o vyhle­dávač foto­grafií, které jsou zdarma k využívání.

K čemu Veezzle je a na co jej můžete pou­žít?
Veezzle je bez­platný online vyhle­dávač, který inde­xuje a pro­chází foto­grafie, které jsou zdarma k vyu­žívání.

Veezzle: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání je velmi jedno­duché. Prostě jen pou­ži­jete políčko k vyhle­dání takové foto­grafie, jakou potře­bujete. Pokud máte přesnější pře­stavu můžete vyu­žít fil­trované para­me­t­rové vyhle­dávání (druh licence, zdroj foto­grafie), které nalez­nete pod nabídkou „Search Fil­ter“.

Poté na ni jedno­duše kliknete a zob­razí se detaily – jako například její velikost, roz­měry, místo, kde byla nale­zena, jméno autora, licence, pod kte­rou je šířena a tla­čítko, které vede na stránku, kde je možné foto stáh­nout a uložit do počí­tače.

Regis­trace a její pod­mínky
K vyhle­dávání a stahování fotek není potřeba žádná regis­trace. Pokud se roz­hodnete pro regis­traci, zís­káte navíc možnost při­spívat do fóra, hodno­tit a katego­rizovat foto­grafie nebo nahrávat vlastní. Do regis­trace zadáváte uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Veezzle v bodech

  • vyhle­dávač obrázků a fotek
  • pozor na různé licence
  • zcela zdarma
Název Veezzle
WWW http://​www​.veezzle​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy