Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Výuka

Výuka

Nástroje, které vám (nebo vašim stu­den­tům) pomů­žou usnadnit ten mnohdy boles­tivý pro­ces učení. Sto­ry­tel­ling v ceně!

FastFingers

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Tro­cha zábavy větši­nou neuškodí. A pokud je dokonce skvělá pro růst vaší pro­fe­si­o­na­lity, je nutno na ní aspoň na chvilku zamě­řit pozornost. Nebu­deme vás napínat. Jedná se o prosté psaní na klávesnici, které vás pomocí gamifikace nutí ke zlepšování!

Quizlet

(16 — hla­sovalo uživatelů)

Kar­tičky = oblí­bená forma učení! Quizlet je opravdu obrov­ská „kar­tič­kárna“, která čeká jen na vás. Umožní vám nau­čit se prak­ticky coko­liv — jazyky, his­to­rii umění, geo­me­t­rii i ban­kovnic­tví. Kromě toho si můžete vytvá­řet své vlastní kar­tič­kové sady a samo­zřejmě spo­lu­pra­covat s kama­rády studenty!

Desmos

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Co vy a počty, funkce, derivace, para­boly a grafy? Máte se rádi? Pak by vás mohl nadchnout tenhle nástroj, který prostě jede na drogu zvanou mate­ma­tika! Nejenže vám může pomoci ve vašem stu­diu, ale navíc vám i ukáže, jaká vizuální kouzla se dají s mate­ma­tikou provádět.

Duo­lingo

(11 — hla­sovalo uživatelů)

Učení zábavnou a milou for­mou! Nevě­říte? Stačí jeden pohled a budete si tím jisti! Netra­diční metoda výuky cizích jazyků vás prostě bude bavit. Spojte pří­jemné s uži­tečným. Naučte se pro­kras­ti­novat tímto zábavným a pře­devším uži­tečným způsobem.

Code­ca­demy

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Co vy a pro­gra­mování? Je to pro vás jen složitá a nepře­hledná španěl­ská vesnice? Pokud se nebo­jíte a chcete obo­ha­tit vlastní paletu dovedností, vyzkou­šejte Code­ca­demy. Online platformu, která slouží k výuce pro­gra­mova­cích jazyků — online, zábavně a inter­ak­tivně! Nemu­síte mít žádné obavy. Kurzy jsou i pro totální začá­tečníky. Nepo­tře­bujete vůbec žádné vstupní znalosti.

Head­magnet

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Online nástroj na učení a zlepšování paměti! Umožní vám pomocí oblí­beného kar­tič­kového sys­tému vytvá­řet vlastní sady učiva nebo stu­dovat ty, které už vytvo­řil někdo před vámi. A hlavně umí super pra­covat s vaší hlavou, koukněte se sami!

Edcanvas

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Podpora výuky online? Zají­mavě, neotřele a zábavně? Vyzkou­šejte Edcanvas! Umožní vám na prázdné plátno posklá­dat mul­ti­me­di­ální obsah, čímž vytvo­říte vizuálně zají­mavou pre­zen­taci a sesku­píte zdroje k jednomu tématu, při­čemž pub­likum může oko­men­tovat kaž­dou jednot­livou část.

Meograph

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Netra­diční forma pre­zen­tace nějaké udá­losti a pře­devším skvělá volba, jak vyprávět nějaký pří­běh po internetu! Neu­vě­ři­telně při­taž­livé, nesku­tečně dobře pro­blém při­bli­žu­jící! Velké množ­ství lehce stravi­telných infor­mací. V jedné pre­zen­taci. Zcela zdarma. Inova­tivně. Meograph!

Voice­Thread

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Jedno­duše pří­stupné online pro­středí pro online vzdě­lávání! Dostanete vlastní pro­stor, vlastní stu­denty a můžete jim novým, zají­mavým a neotře­lým způ­so­bem předklá­dat stu­dijní pre­zen­tace — tedy nej­růz­nější mate­ri­ály (obrázky, videa, doku­menty, aj.). K tomu je kla­dem důraz pře­devším na komu­nikaci. Zapo­meňte na nějaké zasta­ralé psaní komentářů.

Stu­dyblue

(6 — hla­sovalo uživatelů)

Učení může být i zábavné. Potře­bujete se něco nau­čit a doopravdy si to dobře zapa­ma­tovat? A také chcete, aby vás tento pro­ces bavil? Do hlavy to sice musíte dostat sami, ale jsou tu cesty, jak si to tro­chu usnadnit! Stu­dyblue vám umožňuje vytvo­řit si obou­stranné kar­tičky s učením — na jedné straně otázka a na druhé odpo­věď. Je jen na vás, kdy oto­číte všechny kar­tičky bezchybně!

Nej­čas­tější tagy