Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Výuka

Výuka

Nástroje, které vám (nebo vašim stu­den­tům) pomů­žou usnadnit ten mnohdy boles­tivý pro­ces učení. Sto­ry­tel­ling v ceně!

Memrise

(14 — hla­sovalo uživatelů)

Máte pro­blémy s pamětí? Potře­bujete se něco nau­čit — něco si pořádně zapa­ma­tovat? Třeba slovíčka při výuce cizího jazyka? Nebo se chcete nau­čit vlajky a hlavní města všech států na světě? Pokud pat­říte k lidem, kteří si někdy z nudy sklá­dají na počí­tači karty, zkuste je jednou vyměnit za Memrise!

Sto­ry­bird

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Sto­ry­bird je zdarma kola­bo­ra­tivní online nástroj, který umožňuje vytvá­řet vlastní pří­běhy a také číst a pro­hlížet pří­běhy vytvo­řené jinými uživa­teli. K dis­po­zici jsou předpři­pravné kresby a obrázky od růz­ných autorů, které uživa­telé pou­žívají pro vytvá­ření pří­běhů vlastních.

Little Bird Tales

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Roz­voj před­stavivosti u dětí? S Little Bird Tales to bude hračka. Je to online nástroj, který slouží pro digi­tální sto­ry­tel­ling. Umožňuje tedy „vyprávět” příběhy.

Nej­čas­tější tagy