Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Little Bird Tales

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Roz­voj před­stavivosti u dětí? S Little Bird Tales to bude hračka. Je to online nástroj, který slouží pro digi­tální sto­ry­tel­ling. Umožňuje tedy „vyprávět” příběhy.

K čemu Little Bird Tales je a na co jej můžete pou­žít?
Little Bird Tales je online nástroj pro vir­tu­ální sto­ry­tel­ling. To zna­mená, že pomocí něj můžete vyprávět nějaký příběh.

Little Bird Tales je spíš cílený na děti — na roz­voj jejich kre­a­tivity a před­stavivosti. Je to také důvod, proč je jeho pou­žívání tak snadné a návodné. Tvorba samotného pří­běhu je jedno­du­chá.

Little Bird Tales: pra­covní pro­středí a práce v něm
Kliknete na modré tla­čítko „Cre­ate a Tale”. Poté nový pří­běh pojmenujete a při­dáte náhle­dový obrázek. Ten můžete buď přímo v pro­hlížeči nakres­lit, nahrát z počí­tače nebo z vaší gale­rie, do které si uklá­dáte své obrázky. Doplnit je můžete vlast­ním komen­tá­řem (k tomu však potře­bujete mít funkční mik­rofon). K obrázku můžete dodat i text o maxi­mální délce 436 znaků. Stejným způ­so­bem při­dáváte další obrázky a komen­táře, dokud nejste s pří­bě­hem hotovi. Pří­běh může být jakko­liv dlouhý, omezuje vás pouze 25MB úložného pro­storu.

Dokon­čený pří­běh můžete pone­chat sou­kromý nebo jej zve­řejnit. Dále je vygene­rován jedno­duchý kód, pomocí kte­rého lze pří­běh vložit do webových stránek. Pří­běh si také můžete uložit do počí­tače ve formě PDF.

Pokud si chcete uložit vytvo­řenou video­sek­venci (ve for­mátu MP4), musíte si ji kou­pit. Obvyklá cena je $0.99 za jeden pří­běh.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma. Pla­títe pouze v případě, že si vytvo­řenou video­sek­venci chcete uložit do počí­tače. Obvyklá cena je $0.99 za jeden pří­běh.

Little Bird Tales v bodech

  • digi­tální storytelling
  • roz­voj kreativity
  • tvorba video­sek­vencí
  • možnost zazna­menat vlastní hlas
  • velmi jedno­duché ovládání
  • zcela zdarma
Název Little Bird Tales
WWW http://​www​.litt​le​bi​r​d​tales​.com
Cena Zdarma /​$0.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy