Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Storybird

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Sto­ry­bird je zdarma kola­bo­ra­tivní online nástroj, který umožňuje vytvá­řet vlastní pří­běhy a také číst a pro­hlížet pří­běhy vytvo­řené jinými uživa­teli. K dis­po­zici jsou předpři­pravné kresby a obrázky od růz­ných autorů, které uživa­telé pou­žívají pro vytvá­ření pří­běhů vlastních.

K čemu Sto­ry­bird je a na co jej můžete pou­žít?
Sto­ry­bird je bez­platný kola­bo­ra­tivní online nástroj pro sto­ry­tel­ling.

Sto­ry­bird: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro práci s nástro­jem Sto­ry­bird je vhodné se nejdříve regis­trovat. Neregis­trovaní uživa­telé mohou pří­běhy pouze číst a pro­hlížet si kresby či obrázky od růz­ných autorů, ale nemo­hou je přímo vytvá­řet. Po regis­traci můžete pře­jít k vlast­nímu vytvá­ření pří­běhu.

Nahoře v menu si můžete vybrat, zdali chcete pří­běhy číst nebo vytvá­řet. Tvorba vlast­ního pří­běhu je velmi snadný a intui­tivní pro­ces. Nejdříve si vybe­rete kolekci od urči­tého autora, se kte­rou poté budete po celou dobu pra­covat. Tedy vybí­rat z ní ty obrázky a kresby, které zapa­dají do pří­běhu, který jste se roz­hodli vyprávět.

Poté, co je sada obrázků zvo­líte, objeví se před vámi pra­covní okno, ve kte­rém pří­běh přímo tvo­říte (vyprávíte) – vybíráním obrázků a jejich následným umís­těním na pra­covní ploše. Dále pří­běh můžete doplnit tex­tem.

Jakmile jste hotovi, pří­běh můžete uložit a pub­li­kovat. Případně můžete pozvat někoho dalšího, aby vám s pří­bě­hem pomohl a vyprávěl ho dál. K ode­slání pozvánky je potřeba pouze e-​mail člověka, se kte­rým chcete spo­lu­pra­covat.

Regis­trace a její pod­mínky
V regis­traci musíte uvést, jaký typ účtu chcete založit. Vybrat lze mezi nor­málním uživa­te­lem, uči­te­lem nebo dítě­tem (mladší 13 let). V regis­traci uvá­díte uživa­tel­ské jméno, e-​mail, heslo a potvr­díte pod­mínky užívání. Pokud jste uči­tel, navíc při­dáváte infor­mace o škole a o konkrétní třídě, se kte­rou máte v plánu Sto­ry­bird vyu­žívat. Uči­tel­ský účet umožňuje navíc pra­covat se stu­denty.

Dět­ský účet pak vyža­duje opět pře­zdívku, e-​mail rodičů a heslo. Děti však nemusí sou­hla­sit s pod­mín­kami užívání a také je jim například vysvět­leno, že heslo je tajné a nesmí ho nikomu sdě­lovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je Sto­ry­bird zcela zdarma. Vylepšená verze pro uživa­tele bude před­sta­vena v prů­běhu tohoto roku.

V základní verzi pro uči­tele je možné mít jen 3 třídy, v pla­cené verzi Pro ($69 za rok) je množ­ství tříd již neli­mi­tované. Také množ­ství stu­dentů je ome­zené — v nepla­cené verzi je to 75, v pla­cené verzi Pro je to 150 a ve verzi Pro+ ($99 za rok) až 300 stu­dentů.

Sto­ry­bird v bodech

  • sto­ry­tel­ling
  • množ­ství krásných obrázků
  • snadné ovlá­dání
Název Sto­ry­bird
WWW http://​sto​ry​bird​.com/
Cena Zdarma /​$69 /​$99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy