Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Studyblue

(6 — hla­sovalo uživatelů)

Učení může být i zábavné. Potře­bujete se něco nau­čit a doopravdy si to dobře zapa­ma­tovat? A také chcete, aby vás tento pro­ces bavil? Do hlavy to sice musíte dostat sami, ale jsou tu cesty, jak si to tro­chu usnadnit! Stu­dyblue vám umožňuje vytvo­řit si obou­stranné kar­tičky s učením — na jedné straně otázka a na druhé odpo­věď. Je jen na vás, kdy oto­číte všechny kar­tičky bezchybně!

K čemu Stu­dyblue je a na co jej můžete pou­žít?
Stu­dyblue je v základní verzi bez­platný online nástroj, který umožňuje vytvá­ření stu­dijních kartiček.

Kar­tička má dvě strany — na jedné je napsaná otázka a na druhé odpo­věď. Pokud si potře­bujete zapa­ma­tovat něja­kou látku, je to ide­ální volba, jak toho dosáh­nout.

Stu­dyblue: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce ve Stu­dyblue je velmi pří­jemná a návodná. Po při­hlá­šení máte na výběr: můžete tvo­řit nové kar­tičky, vyhle­dávat (mate­ri­ály, třídy, osoby) nebo stu­dovat. Tvorba nové kar­tičky pro­bíhá tak, že napí­šete nějaký ter­mín (nebo nahrajete zvuk či obrázek) a poté při­dáte jeho defi­nici (která se bude nacházet na druhé straně kar­tičky). Nové kar­tičky také můžete impor­tovat ve for­mátu XLS, XLSX nebo CSV.

Pokud máte nějaké téma, které se chcete učit, je výhodné si prvně pomocí vyhle­dávání pro­jít, zda vaši látku již někdo nezpra­coval. Jestliže ji nalez­nete, můžete rovnou začít studovat.

Poslední možnost v úvodní nabídce („Study“) vám zob­razuje všechny sady kar­ti­ček, které stu­dujete (nebo jste stu­dovali). Můžete si je různě pořá­dat do složek. U každé sady kar­ti­ček také vidíte svůj pokrok v učení.

Při vlast­ním pro­cesu učení se vám zob­razují jednot­livé kar­tičky (ter­míny, otázky). Jakmile si na ně sami odpo­víte nebo je defi­nujete, kar­tičku si oto­číte. Jestliže byla vaše odpo­věď správná, kliknete na zelenou ruku s pal­cem nahoru a pokud byla špatná, tak na tu červenou, která má palec dolů. Svoje zna­losti pak můžete ově­řit v tes­tech.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Můžete si ale zakou­pit verzi Stu­dyblue+ (buď za $10 měsíčně nebo $80 ročně). Navíc zís­káte možnost skrývat kar­tičky, které už znáte dobře, možnost vytvá­řet stu­dijní prů­vodce, nebu­dou vás obtě­žovat žádné reklamy a zís­káte funkci pokro­či­lého fil­trování kar­ti­ček.

Stu­dyblue v bodech

  • tvorba kar­ti­ček pro učení
  • testy a kvízy
  • sdí­lení materiálů
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Stu­dyblue
WWW http://​www​.stu​dyblue​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy