Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Meograph

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Netra­diční forma pre­zen­tace nějaké udá­losti a pře­devším skvělá volba, jak vyprávět nějaký pří­běh po internetu! Neu­vě­ři­telně při­taž­livé, nesku­tečně dobře pro­blém při­bli­žu­jící! Velké množ­ství lehce stravi­telných infor­mací. V jedné pre­zen­taci. Zcela zdarma. Inova­tivně. Meograph!

K čemu Meograph je a na co jej můžete pou­žít?
Meograph je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření netra­dičních pre­zen­tací nebo k vyprávění pří­běhů (takzvaný digi­tální sto­ry­tel­ling). Meograph nejsou žádné kla­sické slidy — jedná se o kom­bi­naci časové osy, mapy, odkazů a mul­ti­mé­dií. To zna­mená, že svoje pub­likum můžete konečně doopravdy vtáh­nout do děje. A to naprosto jedno­duše!

Meograph je zatím ještě netuc­tový způ­sob, jak v online pro­středí vyprávět nějaký pří­běh. Můžete ho tedy pou­žít pro výuku his­to­rie, pro pre­zen­taci vašeho pro­jektu nebo jako velmi účinný mar­ke­tingový nástroj, neboť dobře udě­lané video se šíří po interne­tech rych­lostí blesku!

Meograph: pra­covní pro­středí a práce v něm
I když celý kon­cept spo­jování map a časových os a videí zní složitě, je tvorba takového mis­trov­ského kousku abo­slutně snadná. Jedno­duše si vytvo­říte nový Meograph, pojmenujete ho, při­dáte úvodní obrázek a rovnou zadáte počá­teční udá­lost vašeho pří­běhu — kdy se stala, kde se stala a co že se to vlastně stalo. Obo­ha­tit to můžete obráz­kem nebo videem z YouTube. Pokud vám to nestačí a máte ke svému počí­tači při­po­jený funkční mik­rofon, můžete nahrát vlastní komen­tář a takto vytvo­řený první „slide“ vaší pre­zen­tace si uložit a při­dat další, který zpracujete obdobným způ­so­bem. Dokud váš pří­běh nedo­roste až do svého konce.

Jakmile jste hotovi, můžete výsledné dílo sdí­let do soci­álních sítí nebo ho pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pře­zdívku, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Meograph v bodech

  • digi­tální sto­ry­tel­ling nebo odvážná prezentace
  • moderní, jedno­duché, líbivé
  • ide­ální nástroj pro mar­ke­ting a propagaci
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Meograph
WWW http://​www​.meograph​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy