Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Headmagnet

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Online nástroj na učení a zlepšování paměti! Umožní vám pomocí oblí­beného kar­tič­kového sys­tému vytvá­řet vlastní sady učiva nebo stu­dovat ty, které už vytvo­řil někdo před vámi. A hlavně umí super pra­covat s vaší hlavou, koukněte se sami!

K čemu Head­magnet je a na co jej můžete pou­žít?
Head­magnet je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k učení a zlepšování paměti.

Můžete v něm vytvá­řet vlastní kar­tičky, ať už ručně nebo impor­tem (podpo­rované for­máty jsou CSV, TAB, XLS, XLSX, ODS a Google Spread­sheet). Stu­dovat můžete také kar­tičky, který vytvo­řil někdo jiný a vy si pouze chcete trénovat paměť a nalít si do hlavy nějaké nové zna­losti.

U každé stu­dované sady karet (seznamu) je vám ukazováno, jak dobře na tom jste, kolik si toho pama­tujete a ve vašem pro­filu jsou k dis­po­zici detailní sta­tis­tiky vašeho stu­dia. A aby vás to více bavilo, můžete při­zvat svoje kama­rády a učit se s nimi spo­lečně!

Head­magnet: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je poměrně jedno­du­chá. Důležité je horní menu, ve kte­rém jsou kru­ci­ální hned první 2 položky — „My Lists“ a „My Head“.

V „My Lists“ jsou vaše seznamy (shluky) kar­ti­ček. Ty které jste sami vytvo­řili a také je přímo v této záložce tvo­říte kliknu­tím na „Add New List“ (případně „Import“, kde následně vybe­rete sou­bor, který chcete naimportovat).

Pokud vytvá­říte kar­tičky ručně, nejprve sadu pojmenujete a pak začnete jednot­livé kar­tičky při­dávat. Zadáte otázku a napí­šete na ni odpo­věď, případně nahrajete obrázek, zvu­kový dopro­vod nebo dodáte nějaký doplň­kový text. Vámi vytvo­řené seznamy kar­ti­ček mohou být sou­kromé, veřejné nebo určené pouze vám a kama­rá­dům, které si sami určíte.

My Head“ obsahuje to, co aktuálně stu­dujete nebo jste stu­dovali včetně sta­tis­tik, takže rovnou vidíte, jak na tom jste. Pokud tedy chcete stu­dovat, jste na správném místě (nové seznamy kar­ti­ček, které můžete stu­dovat si lze vyhle­dat kliknu­tím na „explore“ v nej­hornějším menu). Stu­dium zahajujete kliknu­tím na vybraný seznam karet. Nastavíte si čas, po který se chcete stu­diu věnovat a také styl, jakým vám budou jednot­livé otázky a odpo­vědi pre­zen­továny.

V dalších polož­kách menu můžete spravovat své přá­tele a pro­fil.

Regis­trace a její pod­mínky
K pou­žívání nástroje se musíte regis­trovat. Zadáváte e-​mail, heslo a pře­zdívku. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze je pro stu­dium plně vyu­ži­telná, pouze limi­tuje nahrávání obrázků a audia (obojí na maxi­málně 20MB měsíčně). Toto ome­zení je odstraněno v pla­cené Pro verzi za $2 měsíčně. Ta navíc při­náší i možnost tisknutí stu­dijních kar­ti­ček, odstranění reklam, export a uložení stu­dijních seznamů a další uži­tečnosti!

Head­magnet v bodech

  • tvo­řítko seznamů
  • pomáhá v rozhodování
  • možnost při­dat do pro­hlížeče zálož­kovací tlačítko
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Head­magnet
WWW http://​head​magnet​.com/
Cena Zdarma /$2
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy