Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Duolingo

(11 — hla­sovalo uživatelů)

Učení zábavnou a milou for­mou! Nevě­říte? Stačí jeden pohled a budete si tím jisti! Netra­diční metoda výuky cizích jazyků vás prostě bude bavit. Spojte pří­jemné s uži­tečným. Naučte se pro­kras­ti­novat tímto zábavným a pře­devším uži­tečným způsobem.

K čemu Duo­lingo je a na co jej můžete pou­žít?
Duo­lingo je bez­platný online nástroj, který slouží k výuce cizích jazyků. Pokud někdy jen tak sedíte za počí­ta­čem a tak tro­chu se nudíte, je to pro vás ide­ální nástroj! Ve chví­lích vlastní nepro­duk­tivity se totiž můžete nau­čit cizí jazyk. A nejedná se o nějaké tupé a dávno již pře­ko­nané memo­rování slovíček!

Čtete, poslou­cháte a dokonce sami mlu­víte (pokud chcete a máte funkční mik­rofon). Je to prostě doopravdy uži­tečná a obo­hacu­jící zábava.

Duo­lingo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání je velmi pří­jemné a návodné, roz­hodně nic složi­tého. Ihned po prvním při­hlá­šení se můžete začít učit. Nemu­síte mít obavy, Duo­lingo se při­způ­sobí vašim jazy­kovým zna­los­tem. Takže pokud jste začá­tečník, doopravdy začnete od naprostých základů. Každé slovíčko nebo slovní spo­jení doplňují obrázky i možnost pře­hrávat si správnou výslovnost. Stejným způ­so­bem je poté vaše zna­lost tes­tována — pře­klá­dáte slovíčka, krátké větičky, zadáváte, co se nachází na před­loženém obrázku a můžete dokonce pomocí mik­rofonu nahrávat vlastní výslovnost.

Všechno, co jste se nau­čili, je peč­livě pro­cvi­čeno. Takto pomalu postu­pujete dál a dál. V kaž­dém cvi­čení máte určitý počet srdí­ček (životů), které jsou vám ode­bí­rány za nesprávné odpo­vědi. Duo­lingo je prostě hravé a návy­kové!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte e-​mail, uživa­tel­ské jméno a heslo. Také si musíte vybrat, jaký jazyk se chcete učit. V nabídce je aktuálně španěl­ština, něm­čina, fran­couz­ština, por­tu­gal­ština a ital­ština. Po regis­traci si však můžete při­dat i další jazyky, pokud budete mít zájem. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Duo­lingo v bodech

  • online výuka cizích jazyků
  • čtěte, pište, poslou­chejte, mluvte
  • zábavné, graficky povedené
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Duo­lingo
WWW http://​duo​lingo​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy