Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Quizlet

(15 — hla­sovalo uživatelů)

Kar­tičky = oblí­bená forma učení! Quizlet je opravdu obrov­ská „kar­tič­kárna“, která čeká jen na vás. Umožní vám nau­čit se prak­ticky coko­liv — jazyky, his­to­rii umění, geo­me­t­rii i ban­kovnic­tví. Kromě toho si můžete vytvá­řet své vlastní kar­tič­kové sady a samo­zřejmě spo­lu­pra­covat s kama­rády studenty!

K čemu Quizlet je a na co jej můžete pou­žít?
Quizlet je v základní verzi bez­platný nástroj, který se spe­ci­a­lizuje na online výuku pomocí kartiček.

Kar­tička je obou­stranná, při­čemž na jedné straně se nachází otázka (ter­mín, obrázek, slovíčko a tak podobně) a na druhé straně je pak odpo­věď (vysvět­lení pojmu). Kar­tičky můžete stu­dovat a pak u nich sklá­dat různé testy a dokonce s nimi hrát hry.

Založit si Quizlet účet se opravdu vyplatí, jelikož obsahuje více než 14 mili­onů kar­tič­kových sad. Je tedy velká prav­dě­po­dobnost, že oblast vašeho stu­dijního zájmu již někdo zpra­coval. Pokud jste si jistí, že pravi­delně stu­dovat nechcete, může vám Quizlet aspoň vyplnit čas, kdy na něco čekáte (nahradí Soli­taire) nebo kdy naopak něco čeká na vás (Quizlet jakožto omlu­vi­telná pro­duk­tivní pro­kras­ti­nace). Ještě zbývá dodat, že Quizlet nemu­síte užívat jen jako stu­dent, ale také jako uči­tel! Proč svým stu­den­tům nezjedno­du­šit učící pro­ces? Buďte pokro­koví!

Quizlet: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání je velmi snadné. Záleží však na tom, co konkrétně chcete dělat. Pokud chcete stu­dovat, v horním menu kliknete na „Find Sets“ a můžete pro­cházet nabízené katego­rie, které jsou opět dále velmi podrobně členěny do pod­ka­tego­rií, které již obsahují kar­tič­kové sety. Jakmile si vybe­rete ten „váš“, můžete začít stu­dovat pomocí jedné z nabízených metod:

 • Fla­shcard Mode“ — prosté pro­cházení kar­tič­kami, zob­razen je ter­mín (otázka) i vysvět­lení pojmu (odpo­věď). Pokud chcete zob­razit pouze ter­míny (či odpo­vědi), jedno­duše v horní části odškrtnete kolonku „Both Sides“. V této horní části kar­tičky si také můžete povo­lit pře­hrávání audia, měnit pořadí kar­ti­ček a zvětšit si je na celou obrazovku
 • Learn Mode“ — objevují se otázky, na které přímo vpi­sujete odpo­věď do při­pra­vené kolonky. Navíc pěkně vidíte sta­tis­tiky své úspěšnosti a konkrétní ter­míny, které vám dělají problémy
 • Speller“ — zkrátka píšete to, co sly­šíte. Opět vidíte jasné výsledky toho, co vám jde a kde se ještě potře­bujete zlepšit
 • Scatter“ — hra, ve které musíte v co nejkratším čase pomocí myši pro­po­jit ter­míny a defi­nice tak, jak k sobě správně patří. Můžete porovnávat svůj výkon se svými kama­rády spo­lustu­denty nebo se můžete snažit pokaždé porazit svůj vlastní čas
 • Space Race“ — hra, ve které musíte napsat správný ter­mín před­tím, než defi­nice, která pro­jíždí přes obrazovku, zmizí z dohledu. Čím lepší v tom jste, tím rych­leji defi­nice ces­tují po obrazovce
 • Test“ — aneb nechte se oznám­kovat! Můžete si vybrat i styly otázek — výběr z něko­lika možností, přímé napsání odpo­vědi, pravda/​lež a pro­po­jování dvojic

Pokud si chcete udě­lat vlastní kar­tičky, opět to není pro­blém. Sadu pojmenujete, při­dáte popisky, případně tagy a také sou­kromí (tedy kdo může kar­tičky stu­dovat). Poté můžete začít psát texty na jednot­livé kar­tičky, případně při­dat obrázky jejich vyhle­dáním v online nástroji Flickr (nahrávat je umožňuje pouze pla­cená verze). Quizlet také umožňuje sesku­po­vat se do tříd a případně nové třídy samo­zřejmě zaklá­dat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte datum naro­zení, uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail.

Poté si vybe­rete, zda si chcete zakou­pit pla­cenou verzi nebo zatím zůstanete u nepla­cené. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma. Neli­mi­tuje vás počtem vytvo­řených kar­ti­ček a umožňuje v nich pou­žívat obrázky ze služby Flickr. Pla­cená verze za $15 ročně navíc nabízí možnost nahrávat vlastní obrázky, je bez reklam, a množ­ství jednot­livých tříd není nijak limi­továno.

Quizlet v bodech

 • online výuka pomocí kartiček
 • přes 14 mili­onů kar­tič­kových setů
 • výuka pro­bíhá pomocí 6 růz­ných zábavných a hravých metod
 • možnost vytvá­řet vlastní sady kartiček
 • sesku­po­vání do tříd
 • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Quizlet
WWW http://​quizlet​.com/
Cena Zdarma /​$15
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy