Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

VoiceThread

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Jedno­duše pří­stupné online pro­středí pro online vzdě­lávání! Dostanete vlastní pro­stor, vlastní stu­denty a můžete jim novým, zají­mavým a neotře­lým způ­so­bem předklá­dat stu­dijní pre­zen­tace — tedy nej­růz­nější mate­ri­ály (obrázky, videa, doku­menty, aj.). K tomu je kla­dem důraz pře­devším na komu­nikaci. Zapo­meňte na nějaké zasta­ralé psaní komentářů.

K čemu Voice­Thread je a na co jej můžete pou­žít?
Voice­Thread je v základní verzi bez­platný online nástroj, který kom­bi­nuje tvo­řítko na pre­zen­tace a nástroj pro výuku. Umožňuje vám tedy efek­tivně a neotřele předklá­dat svým stu­den­tům něja­kou pro­bí­ranou látku a oni zase mohou efek­tivně komu­ni­kovat a vklá­dat postřehy. Teo­re­ticky můžete Voice­Thread pou­žívat i pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu.

V hodně zkrá­cené verzi to funguje takto: do Voice­Thread nahrajete potřebné mate­ri­ály (obrázky, videa, pre­zen­tace, doku­menty), které posklá­dáte do pre­zen­tace. Dodáte komen­tář a pak ven s tím. Řada je na vašich stu­den­tech! Stejně je to v něja­kém týmu lidí — nahrajete mate­ri­ály, které se nějak týkají vašeho pro­jektu, dodáte k nim komen­tář a necháte ostatní, aby se vyjá­d­řili.

Nástroj je vytvo­řen v Adobe Flash, což může na star­ších a poma­lejších počí­ta­čích půso­bit tro­chu pro­blémy kvůli náročnosti na hard­ware.

Voice­Thread: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nejdříve se podíváme na tvorbu nové pre­zetnace. V horizon­tálním menu si na začátku zvo­líte položku „Cre­ate“. Tvorba pro­bíhá ve třech snadných kro­cích. V prvním si musíte nahrát mate­ri­ály, ze kte­rých chcete posklá­dat pre­zen­taci. Můžou to být videa, obrázky, pre­zen­tace, hudba (zvuk) i doku­menty. V nepla­cené verzi na mě máte pouze 75MB pro­storu. Obsah můžete pře­bí­rat i od tře­tích stran — z Face­booku, Flickru, z digi­tální gale­rie New York Pub­lic Lib­rary a nebo z jiných vašich Voice­Threadů. Obsah lze naimpor­tovat i pomocí URL adresy a navíc můžete rovnou nahrát vlastní video (nebo fotku) pomocí webka­mery. Jakmile máte nahráno, tažením myši si jednot­livá okénka s obsahem pře­rovnáte do poža­dovaného pořadí tak, jak vám to vyhovuje. Můžete je i lehce edi­tovat (například rotovat obráz­kem) pojmenovat a při­dat k nim nějaký odkaz.

Druhý krok zna­mená dodání komen­táře, aby pre­zen­tace pře­stala být jen sesklá­daným obsahem. Máte celkem 5 možností, jak ho při­dat. Můžete ho kla­sicky napsat, nahrát ze svého počí­tače audio (pouze v pla­cené verzi), nahrát audi­oko­men­tář přímo v nástroji pomocí funkčního mik­rofonu, nahrát videoko­men­tář pomocí funkční webka­mery nebo pou­žít telefon a komen­tář prostě zate­lefo­novat (zatím dostupné pouze pro Kanadu a USA). Takto oko­men­tujete každý slide, který komen­tovat chcete. A tím je vlastní pre­zen­tace hotova.

V posledním kroku ji vypus­títe do světa a nastavíte, kdo ji může pro­hlížet a komen­tovat — buďto celý svět nebo vámi vybrané osoby (kon­takty), které při­dáte pomocí e-​mailu. V pla­cené verzi můžete pra­covat se sku­pi­nami, takže si osoby jednou roz­tří­díte a pak dáváte práva na pro­hlížení a komen­tování celým sku­pi­nám. Vaši pre­zen­taci také můžete pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

Pokud si v horizon­tálním menu vybe­rete záložku „MyVoice“, dostanete se k seznamu všech vámi vytvo­řených pre­zen­tací a také těch, do kte­rých jste byli pozvaní nebo v nich nějak par­ti­cipujete. Takže se k nim můžete vra­cet, pro­hlížet si nové komen­táře a deba­tovat dále. Poslední horizon­tální záložka „Browse“ umožňuje pro­hlížet veřejné pre­zen­tace ostat­ních a pokud chcete, můžete jim ji obo­ha­tit vlast­ním komen­tá­řem.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Vyža­dováno je vaše jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze je však poměrně ome­zená. K dis­po­zici máte pouze 75MB na své sou­bory a maxi­málně 30 volných minut pro videa z webové kamery. Pokud vám to nestačí a chcete nástroj opravdu nasa­dit do výuky, musíte si poří­dit něja­kou z pla­cených verzí. Těch je v nabídce hned něko­lik a jsou roz­dě­leny do 3 základních katego­rií — „K-​12“, „Higher Ed“ a „Busi­ness“.

Voice­Thread v bodech

  • tvo­řítko pre­zen­tací pro výuku
  • inova­tivní metoda, kla­den důraz na komunikaci
  • základní verze zdarma, nutná registrace
  • velké množ­ství pla­cených plánů, pro jednot­livce, fakulty, školy i komerční sféru
Název Voice­Thread
WWW http://​voice​thread​.com/
Cena Zdarma /​Mnoho plánů
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy