Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Edcanvas

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Podpora výuky online? Zají­mavě, neotřele a zábavně? Vyzkou­šejte Edcanvas! Umožní vám na prázdné plátno posklá­dat mul­ti­me­di­ální obsah, čímž vytvo­říte vizuálně zají­mavou pre­zen­taci a sesku­píte zdroje k jednomu tématu, při­čemž pub­likum může oko­men­tovat kaž­dou jednot­livou část.

K čemu Edcanvas je a na co jej můžete pou­žít?
Edcanvas je bez­platný online nástroj, který slouží pro potřeby výuky a vzdě­lávání. Jedná se o tvo­řítko netra­dičních pre­zen­tací a online třídu zároveň. Pokud jste uči­tel (lek­tor nebo něco takového), můžete si zde vlastní třídu založit, a pokud jste stu­dent, můžete se do ní při­dat. Kromě aktivního tvo­ření se tady můžete pasivně věnovat pro­cházení zdrojů, které vytvo­řili jiní. Případně je můžete i komen­tovat a vzdě­lávat se na vlastní pěst.

Netra­dičnost pre­zen­tací spo­čívá v tom, že dostanete prázdné plátno, které je roz­dě­lené na něko­lik částí (počet částí si určíte sami), na které kla­dete obsah. Ten si buďto přímo vyhle­dáváte v Edcanvas, pro­tože umožňuje pro­po­jení s dalšími nástroji a nebo ho nahrajete ze svého počí­tače.

Edcanvas: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná, funguje na prin­cipu drag & drop. Ihned po prvním při­hlá­šení se dostáváte do vlast­ního edi­toru, kde odstar­tu­jete tvorbu svého plátna („canvas“). Na levé straně edi­toru je vlastní plátno, na které budete sklá­dat obsah. Vpravo jsou různé služby, mezi kte­rými můžete pře­pínat a obsah z nich dávat doleva na plátno. Kromě toho můžete také nahrávat a pou­žívat i sou­bory ze svého počí­tače, není nutné, aby byl vše­chen obsah posky­tován něja­kou třetí stranou.

Vlastní tvorba nového plátna je ovšem tro­chu pro­myš­lenější. Například před star­tem si můžete v horním horizon­tálním menu vybrat položku „Templa­tes“, která upraví roz­ložení jednot­livých položek na plátně. V menu se také nachází „The­mes“, která umožňuje obar­vení plátna. Další položkou menu je „Play Canvas“, tedy zob­razení pre­zen­tace, kte­rou jste dopo­sud vytvo­řili. V této horní části se ještě nachází „Sub­ject“, ve kte­rém po roz­kliknutí vybe­rete téma vašeho plátna a také stu­peň (základní, střední, vysoká škola), do kte­rého dle obtížnosti spadá. Posledním tla­čít­kem je „Share“, které slouží ke sdí­lení hotového plátna do světa.

A konečně k vlastní tvorbě! Na pravé straně můžete vyhle­dávat a pře­bí­rat obsah z YouTube, obrázky z Google a Flickru, při­dávat webové stránky pomocí jejich URL adresy a také nahrávat vlastní sou­bory. Pokud máte Drop­box nebo Google Drive účet, můžete se s nimi pro­po­jit a opět si odtud brát obsah. Stejně tak můžete ze svého pro­hlížeče pře­brat záložky. Kromě tohoto obsahu se v jednot­livých díl­cích plátna může nacházet pouze text, který doplníte dvojklikem na daný kou­sek plátna. Jakmile jste hotovi, můžete pou­žít tla­čítko „Share“ a zadat, kdo může vaši práci vidět (pouze vy, lidé s odkazem, který je auto­ma­ticky gene­rován nebo všichni).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book nebo svého Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Edcanvas v bodech

  • nástroj pro výuku online
  • tvorba netra­dičních výu­kových prezentací
  • jedno­duché, možnost pře­bí­rat obsah od tře­tích stran
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Edcanvas
WWW http://​www​.edcanvas​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy