Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Codecademy

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Co vy a pro­gra­mování? Je to pro vás jen složitá a nepře­hledná španěl­ská vesnice? Pokud se nebo­jíte a chcete obo­ha­tit vlastní paletu dovedností, vyzkou­šejte Code­ca­demy. Online platformu, která slouží k výuce pro­gra­mova­cích jazyků — online, zábavně a inter­ak­tivně! Nemu­síte mít žádné obavy. Kurzy jsou i pro totální začá­tečníky. Nepo­tře­bujete vůbec žádné vstupní znalosti.

K čemu Code­ca­demy je a na co jej můžete pou­žít?
Code­ca­demy je online platforma, která vám zcela zdarma nabízí kurzy pro­gra­mování. Pro­gra­movat se můžete nau­čit v jazy­cích Python, PHP, JavaScript nebo Ruby a dále se můžete věnovat i znač­kova­cím jazykům, tedy HTMLCSS.

Aby bylo učení zábavnější, za jednot­livé splněné lekce sbí­ráte body a také jste nuceni pra­covat pravi­delně, jelikož je vám měřena doba (ve dnech), kdy jste každý den splnili ale­spoň jednu lekci. Rovněž je vám velmi detailně (a vizuálně líbivě) zazna­menáván váš postup kurzem.

Pokud se na to cítíte a chcete se naopak podě­lit o své zna­losti, můžete zde i kurzy vytvá­řet nebo spo­lu­pra­covat na jejich vytvá­ření.

Code­ca­demy: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá a návodná. Po při­hlá­šení si vybe­rete kurz (jazyk), který chcete stu­dovat. Ten je vždy pře­hledně rozřazen do jednot­livých lekcí, které postupně plníte. U každé části je kromě tex­tového vysvět­lení také cvi­čení, které musíte splnit, abyste dokázali, že jste si nově zís­kané zna­losti osvo­jili. Nemu­síte se bát, pokud něco nebu­dete zvlá­dat, inter­ak­tivní nápo­věda vám vždy pomůže. Za splnění úloh zís­káváte body a případně i badge (tedy odznáčky). Například za určitý počet zís­kaných bodů za jeden den, za určitý počet splněných cvi­čení, za dokon­čení lekcí a tak dále. Na konci jedné lekce vás čeká pro­jekt, kde opět vyu­žíváte nově zís­kané infor­mace, ale ten­tokráte bez tex­tové (vysvět­lovací) opory. Stavba celého kurzu a jeho pro­cházení a plnění je ovšem velice návodné, takže nemá smysl to zde pří­liš roze­pi­sovat.

Kromě toho, že můžete stu­dovat, můžete vytvá­řet i vlastní lekce. Stačí, když v horním menu kliknete na položku „Teach“ a následně můžete začít vytvá­řet nový kurz.

Regis­trace a její pod­mínky
Code­ca­demy vyža­duje regis­traci. V ide­álním případě si můžete pro­jít úvodem, který se nachází hned na hlavní straně. Ten z vás pomocí něko­lika velice snadných pro­gra­mova­cích ochutnávek získá vaše uživa­tel­ské jméno a e-​mail. Poté dokon­číte regis­traci, do které je tedy nutno vyplnit uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se také můžete pomocí svého Face­book, Twit­ter nebo Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Code­ca­demy v bodech

  • online výuka programování
  • zábavná forma (body, badge)
  • možnost stu­dovat pro­fe­si­o­nální kurzy nebo si prostě vytvá­řet vlastní
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Code­ca­demy
WWW http://​www​.code​ca​demy​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy