Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Desmos

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Co vy a počty, funkce, derivace, para­boly a grafy? Máte se rádi? Pak by vás mohl nadchnout tenhle nástroj, který prostě jede na drogu zvanou mate­ma­tika! Nejenže vám může pomoci ve vašem stu­diu, ale navíc vám i ukáže, jaká vizuální kouzla se dají s mate­ma­tikou provádět.

K čemu Desmos je a na co jej můžete pou­žít?
Desmos je bez­platný grafický kalkulá­tor. Jedno­duše do něj vklá­dáte funkce a on vám z nich tvoří grafy. Kromě toho samo­zřejmě funguje jako nor­mální složitá vědecká kalkulačka, která umí všechny ty chytré věci, které má chytrá složitá věděcká kalkulačka umět. Jedná se o úžasný mate­ma­tický nástroj, který můžete pou­žívat i jen tak pro zábavu a pomocí funkcí v něm malovat obrázky a nebo se díky němu nau­čit něco nového! Mate­ma­tika online nikdy nebyla tak zábavná.

Desmos: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pokud vám mate­ma­tika nic moc neříká, můžete si pro­jít „Explo­rati­ons“ (v horním černém menu) a podívat se, jak to vlastně celé funguje a jak jednot­livé funkce vypa­dají. Ovšem samotná práce s nástro­jem je velmi snadná a opravdu návodná. Do levé části zadáváte jednot­livé funkce a v té pravé vidíte jejich výsledné vizuální ztvárnění. Pokud začnete vlevo vklá­dat funkci, auto­ma­ticky se vám v dolní části okna zob­razí kalkulá­tor, pomocí kte­rého všechny ty mate­ma­tické věci naklikáte (takže nemu­síte mít obavy z toho, že nevíte, kde se na vaší klávesnici píšou loga­ritmy). Takto vložené funkce můžete samo­zřejmě upravovat, kopí­rovat, mazat a také jim měnit barvy, které je repre­zen­tují ve výsledném grafu.

Jakmile máte hotovo, můžete si výsle­dek (pouze v regis­trované verzi) vytisknout nebo ho sdí­let do světa. K tomu je vám auto­ma­ticky vygene­rován URL odkaz, který prostě jen roze­šlete. Kromě toho si můžete graf stáh­nout a uložit do počí­tače jako obrázek ve for­mátu PNG nebo ho pomocí jedno­duchého kódu vložit do webové stránky.

Regis­trace a její pod­mínky
Práci s nástro­jem si můžete užívat téměř plnými doušky i bez regis­trace. Celý kalkulá­tor a grafo­tvůrce je vám kompletně pří­stupný. Ome­zení je v tom, že bez regis­trace nemů­žete své výtvory uklá­dat, sdí­let nebo tisknout. Proto je vhodnější regis­traci pro­vést. Trvá to jen chvilku a zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Pokud máte Google účet, můžete ho pou­žít k při­hlá­šení.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Desmos v bodech

  • kalkulačka a tvo­řítko grafů
  • zcela zdarma, není nutná registrace
Název Desmos
WWW https://​www​.desmos​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy