Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

FastFingers

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Tro­cha zábavy větši­nou neuškodí. A pokud je dokonce skvělá pro růst vaší pro­fe­si­o­na­lity, je nutno na ní aspoň na chvilku zamě­řit pozornost. Nebu­deme vás napínat. Jedná se o prosté psaní na klávesnici, které vás pomocí gamifikace nutí ke zlepšování!

K čemu FastFingers je a na co jej můžete pou­žít?
FastFingers je bez­platný online nástroj, který slouží k pro­cvi­čování psaní na klávesnici. Kromě toho, že si můžete změ­řit jak rychle a jak bez­chybně píšete (i bez regis­trovaní, prostě jen při­jdete a začnete psát), vám nástroj nabízí i možnost regis­trace. Do ní jsou pak uklá­dány vaše jednot­livé výsledky, z nichž jsou gene­rovány grafy. A aby to bylo zábavné, sbí­ráte odznáčky za jednot­livé dosažené úspě­chy (například pře­kro­čení určité rych­losti psaní).

V módu pro­cvi­čování si můžete pro­jít nejpo­u­žívanější slova vybraného jazyka (vždy jich máte 50) a pokud je zvládnete napsat pře­depsanou rych­lostí, posu­nete se do další úrovně. Ta je samo­zřejmě těžší. A pokud nástroj nechcete pou­žívat sami, můžete pořá­dat sou­těže! Jedno­duše ji založíte a roze­šlete svým kolegům a kama­rá­dům odkaz. A pak už musíte jen rychle a správně psát, abyste to byli právě vy, kdo vyhraje! Výho­dou nástroje je i to, že je částečně v češtině, takže nemu­síte mít obavy, že se v něm ztra­títe.

FastFingers: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ovlá­dání nástroje je velmi jedno­duché. Prostě při­jdete a můžete okamžitě začít do při­pra­veného pole opi­sovat zob­razená text. Na to máte přesně 1 minutu a pak jsou vám vykalkulovány výsledky. Pokud se chcete v psaní opravdu pro­cvi­čovat, dopo­ru­čujeme vám založení vlast­ního účtu, kde můžete pře­hledně sle­dovat svoje pokroky a také za ně sbí­rat odznáčky.

K důkladnému pro­cvi­čení slouží „Practice Mode“, ve kte­rém zvo­líte jazyk psaní a v každé úrovni je vám nabídnuto 50 nejpo­u­žívanějších slov, která musíte napsat urči­tou rych­lostí. Pokud se vám to zadaří, posu­nete se o úroveň výše. Tato úroveň má zase o tro­chu složi­tější slova. A takhle pokra­čujete a vaše schopnost psát rychle a bez­chybně se rychle roz­víjí.

A pokud v tom nechcete být sami, můžete vytvo­řit vlastní sou­těž v psaní. Buď veřejnou, kam může úplně každý (bude zob­razena ve výpisu všech sou­těží) nebo sou­kro­mou, do které musíte ostatní pozvat pomocí vygene­rované URL adresy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro vyzkou­šení nástroje se regis­trovat nemu­síte, ale pokud ho chcete opravdu pou­žívat a mít pří­stup ke svým výsledkům, je to více než vhodné. Regis­traci je možné pro­vést pouze při­hlá­šením přes něja­kou další online službu, kla­sická regis­trace pomocí e-​mailu umožněna není. K dis­po­zici je při­hlá­šení přes Twit­ter, Face­book nebo Google účty.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

FastFingers v bodech

  • online psaní
  • nejedná se přímo o výuku, ale o pro­cvi­čování nejpo­u­žívanějších slov
  • zob­razování pokroků v pro­filu, sbí­rání odznáčků za úspěchy
  • zcela zdarma, základní funkce i bez registrace
Název FastFingers
WWW http://​10fastfingers​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy