Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Výzkum/​feedback

Výzkum/​feedback

Ankety, dotaz­níky i grafy. Prostě co potře­bujete k pro­fe­si­o­nálnímu výstupu z pro­fe­si­o­nálního výzkumu.

Moje­An­keta

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete zavést novou službu v knihovně, ale prvně na ni chcete zís­kat názory čtenářů? Potře­bujete zjis­tit, kdy mají stu­denti, čtenáři a uživa­telé zájem o vzdě­lávací nebo volno­ča­sovou akci? Potře­bujete udě­lat výzkum k diplo­mové práci? Tak s tím vším vám pomůže tento kompletně český online výzkumník.

Flisti

(7 — hla­sovalo uživatelů)

Flisti je online nástroj, který vám umožní rychlé vytvo­ření hla­sování. To pak můžete snadno sdí­let po soci­álních sítích mezi své poten­ci­o­nální respon­denty a zís­kat odpo­věď na svou otázku.

Vyplňto

(13 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete si udě­lat výzkum? Anketu? Dotaz­ník? Již to nemusí být noční můra, pokud znáte Vyplňto! Vyplňto je online dotaz­ní­ková služba kompletně v češtině. Svůj dotaz­ník si vytvo­říte během chvilky pomocí inter­ak­tivního průvodce.

Kwiqpool

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete udě­lat rych­lou anketu? Nic složi­tého — prostě jen jedna otázka a pár odpo­vědí. Potře­bujete si na semi­náři rychle zjis­tit prefe­rence účast­níků? Nebo chcete vaše hla­sování roze­slat po internetu a zís­kat co nej­více odpovědí?

Survey Monkey

(9 — hla­sovalo uživatelů)

Výzkumy! Ankety! Dotaz­níky! For­muláře! Je to věda, je to složité, je to náročné. Se Survey Monkey sice budete muset stále celý výzkum pro­mys­let a naplánovat, ale jeho vlastní prů­běh už bude hračka!

For­mees

(6 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte vskutku pro­fe­si­o­nální tvo­řítko for­mulářů, které je navíc zdarma a při­tom má opravdu perfektní pou­ži­telnost? Odpo­věď je Formees!

Survio

(13 — hla­sovalo uživatelů)

Máte nějaké otázky? Zajímá vás něčí názor? Chcete inovovat svoje služby? Odpo­vědi můžete chytře, rychle a levně zís­kat pomocí online dotaz­níku. Jste nejistí? Máte obavy? Tvorba vlast­ního dotaz­níku už nemusí být noční můra. Pokud ovšem znáte Survio a nevá­háte ho použít!

Nej­čas­tější tagy