Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Kwiqpool

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete udě­lat rych­lou anketu? Nic složi­tého — prostě jen jedna otázka a pár odpo­vědí. Potře­bujete si na semi­náři rychle zjis­tit prefe­rence účast­níků? Nebo chcete vaše hla­sování roze­slat po internetu a zís­kat co nej­více odpovědí?

K čemu Kwiqpool je a na co jej můžete pou­žít?
Potře­bujete zjis­tit prefe­rence zaměstnanců, účast­níků semi­náře nebo čtenářů knihovny. Pokud se chcete dozvě­dět, jaké zákusky jsou mezi vašimi přá­teli nej­ob­lí­benější a které tedy máte nakou­pit na oslavu. Pokud chcete zís­kat co nej­více odpo­vědí na otázku, která vás zrovna napadla. Kre­a­tivitě pou­žití se meze nekladou.

Před­stavujeme nástroj, který odvede „těžkou dřinu“ za vás. Kwiqpool vše vytvoří rychle a pro­fe­si­o­nálně. Bez zby­tečného zdržování a regis­trace. Na vás zůstane jen sdí­lení ankety respon­den­tům!

Kwiqpool: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pra­covní pro­středí nástroje je velmi pře­hledné a samotná práce s nástro­jem je návodná a jednoduchá.

Ihned na hlavní straně zadáte otázku a až 5 možných odpo­vědí na ni. Pak zvo­líte délku trvání — buď 3 nebo 7 dní. Odpo­víte na lehkou mate­ma­tickou ově­řovací otázku a váš dotaz­ník je hotov!

Následně vám Kwiqpool vygene­ruje unikátní kód, který už jen roze­šlete účast­níkům svého prů­zkumu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání není nutné se regis­trovat. Vlastně ani nic jako regis­trace nee­xis­tuje.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Kwiqpool je zcela zdarma.

Kwiqpool v bodech

  • online hla­sování
  • jedno­duché a rychlé
  • bez regis­trace
  • zcela zdarma
Název Kwiqpool
WWW http://​kwiqpoll​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy